Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8219
Title: Tedarik zinciri yönetiminde en iyileme yaklaşımları ve uygulamaları
Other Titles: Optimization approaches and applications in supply chain management
Authors: Akansel, Mehmet
Yılmaz, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tedarik zinciri yönetimi
Bütünleşik lojistik
Ulaştırma
Supply chain management
Integrated logistics
Transportation
Issue Date: 25-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, D. (2003). Tedarik zinciri yönetiminde en iyileme yaklaşımları ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1980'li yıllarla beraber artan küresel rekabet, firmaları, düşük maliyet, yüksek kalite ve daha yüksek tasarım esnekliğine sahip daha güvenilir ürünler sunmaya zorlamıştır. Tedarik zinciri yönetimindeki evrim, 1990'ü yıllarda da devam etmiş, birçok firma, müşteri odaklılık temelindeki tedarik zinciri yönetimi bakış açısını benimsemiştir. Tedarik zinciri dahilindeki başarılı bütünleşik lojistik yönetimi, toplam dağıtım maliyetini en düşük düzeye indirmek için ve istenen müşteri servis düzeylerini sağlamak için eşzamanlı çalışan, sistem içerisindeki tüm lojistik etkinliklerini birbirine bağlar. Bundan dolayı, tedarik zinciri yönetiminde ulaşımın, ulaşım ağı için tasarımın, ulaştırmada rotalara ve çizelgelemenin önemi görülebilir. Bu çalışmada, yer ve hava nakliye ağları, posta dağıtım ağlan ve bilgisayar ağlarının tasarımında sıklıkla ortaya çıkan problem tipinin çözümüne yönelik eniyileme amaçlı yaklaşımlar ve algoritmalar incelenmiştir. Belli problem tipleri üzerinde farklı algoritmalar denenerek, sonuçlan karşılaştırılmıştır. Özellikle problemin çözüm süresi konusunda algoritmalar arasında belirgin farklılıklar gözlenmiştir. Çalışmada aynca, ulaştırmada rotalama ve çizelgeleme probleminin çözümü için kullanılan genel atama yöntemi detaylı olarak incelenmiştir. Genel atama yöntemine farklı bir bakış açısı (yöntem) sunulmuştur. Değişik problemler, iki yöntem ile çözümlenerek sonuçlan karşılaştırılmıştır. Farklı durumlarda uygun yöntemin belirlenmesi için bir sezgisel yaklaşım sunulmuştur. Farklı durumlar, müşterilerin talep miktarları ve açısal pozisyonlan ile ilgilidir. Sezgisel yaklaşım kullanılarak seçilen yöntem, problemlere uygulandığında önemli oranda tasarruf sağlandığı gözlemlenmiştir.
The increasing global competition in the 1980s, forced organizations to offer low cost, high quality and reliable products with greater design flexibility. The evolution of supply chain management continued in the 1990s, and many firms embraced the concept of supply chain management which is based on customer focus vision. Successful integrated logistics management in supply chain management, ties all logistic activities together in a system, which simultaneously works to minimize total distribution costs and maintain desired customer service levels. So, importance of transportation, design of transportation network, routing and scheduling in transportation, can be seen on supply chain management. In mis study, optimization based and heuristic approaches and algorithms are examined for solving the problem type that exist mostly upon ground and air transportation networks, postal delivery networks, computer networks' design. Different algorithms are applied on different problems and the results are compared. Especially in solving times, prominent differences are determined between algorithms. In the study, also generalized assignment method is examined detailed for solving routing and scheduling problem in transportation. A different point of view (method) is presented for generalized assignment method. Different problems are solved by two different methods and the results are compared. A heuristic approach is presented for determining suitable method type in different situations. Situation is related to customers' demand quantity and their angular positions. When applying the method, which is chosen by using heuristic approach, on the problems, an important amount of savings is provided.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8219
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139930.pdf6.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons