Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8214
Title: Türk merinosu kuzularında cinsiyetin besi performansı ile kesim ve karkas özelliklerine etkisi
Other Titles: The effect of gender on fattening performance and slaughter and carcass characteristics of Turkish merino lambs
Authors: Tuncel, Erdoğan
Berkün, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Besi performansı
Hayvan yemleri
Hayvancılık
Karkas özellikleri
Merinos kuzuları
Fattening performance
Animal feeds
Animal husbandry
Carcass characteristics
Merino lambs
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Berkün, Ç. (1989). Türk merinosu kuzularında cinsiyetin besi performansı ile kesim ve karkas özelliklerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma,sütten kesilmiş kuzuların entansif besisinde, cinsiyetin, besi performansı ile kesim ve karkas özelliklerine et­kisini incelemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmanın hayvan mater­yalini, yaklaşık 2.5-3 aylık 15 adet dişi vs 13 adet erkek olmak üzere toplam 28 baş Merinos kuzusu oluşturmuştur. Kuzular iki ayrı grup halinde, tahta ızgaralı bölmelerde barındırılmıştır, Beside sindirim bozukluklarına engel olmak amacıyla 100 g/gün/baş düzeyinde fasuly e samanı ve ad libitum (sınırsız) düzey­de de kesif yem verilmiştir. Yem tüketimi ve canlı ağırlık artışları 2 haftada bir yapılan tartımlarla saptanmıştır. Besi başı ağırlığı ortalama 18-66 ve 19.12 kg olan dişi ve erkeklerin besi sonu canlı ağırlık ortalamaları, sırasıyla 33.50 ve 37.33 kg günlük ortala­ma canlı ağırlık artışları ise 0.211 ve 0.259 kg olarak saptanmış­tır. Yapılan istatistik analiz sonucunda, beside kazanılan toplam canlı ağırlık artışı ve günlük ortalama canlı ağırlık artışı bakı­mından gruplar arasındaki farklar önemli bulunmuştur (P< 0,01). 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen kesif yem miktarı dişi­lerde 5.047 kg, erkeklerde 4.301 kg olmuştur. Toplam 70 gün süreyle besiye alınan hayvanlar kesim ve kar­kas özellikleri saptanmak üzere kesilmişlerdir. Kesim öncesi, sıcak karkas, ön parti, arka parti ağırlıkları ile kesim yan ürünlerinden baş ve ciğer takımı (P < 0.01), 4 bacak ve post ağırlıkları (P< 0.05) erkeklerde önemli düzeyde yüksek bulunurken, karkas ran­dımanı bakımından gruplar arasında önemli bir farklılık saptanma­mıştır. Karkastaki böbrek ve leğen yağları oransal olarak erkek­lerde dişilere kıyasla önemli düzeyde daha düşük bulunmuştur (P< 0.05). Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin dişilerden daha faz­la canlı ağırlık artışı sağladıkları yemden daha iyi yararlandık­ları ve daha kaliteli vs yağsız karkas verdikleri söylenebilir.
The research was carried out to determine effects of sex on fattening performance, and carcass characteristics of Turkish Merino lambs conducted to intensive fattening after weaning at 2.5-3 months age, It has found out that total liveweight gain differences of the groups at fattening and average daily liweweight gain differences were statistically significant. Average feed consumption for one kg liveweight gain of female and male lambs were 5.047 kg and 4.301 kg respectively. Effects of sex difference on slaughterhouse weight, hot carcass weight, hind-quarters weight, fore-quarters weight and weight of some offals (skin, head, four-legs, liver and lights) were statistically significant however its effect on dressing percentage was insignificant. It has been determined that fat content of female lambs was more than males.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8214
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007155.pdf
  Until 2099-12-31
3.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons