Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8202
Title: İlkokul 2.sınıf İngilizce dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the English curriculum for second classes in primary schools according to teachers' opinions
Authors: Yüksel, Sedat
Bayraktar, Berk
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
Keywords: Program değerlendirme
Yabancı dil öğretimi
İngilizce öğretim programı
Curriculum evaluation
Foreign language teaching
English curriculum
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktar, B. (2014). İlkokul 2.sınıf İngilizce dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı 2013-2014 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde uygulamaya konulan ikinci sınıf İngilizce dersi öğretim programını öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Çalışmada İngilizce öğretmenlerinin programın kazanımlar, içerik, öğrenme yaşantıları, değerlendirme ve uygulama boyutuyla ilgili görüşleri belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 8 ilkokulda görev yapan 9 İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan görüşme formu kullanılmıştır. İlk bölümde öğretmenlerin kişisel özelliklerine ilişkin bilgiler; ikinci bölümde ise program hakkında 18 adet açık uçlu soru yer almaktadır. Veriler, öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ile analiz yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları öğretmenlerin genel anlamıyla öğretim programı hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir. Erken yaşlarda yabancı dil eğitimine başlanması ve programın iki dil becerisinden oluşması önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Ayrıca kazanımların öğrencilerin gelişim özelliklerine göre hazırlanması, çok sayıda etkinliğin yer alması ve alternatif değerlendirme yöntemlerinin kullanılması programın olumlu özellikleri olarak öne çıkmaktadır. Ancak öğretmenler programın olumsuz ve eksik taraflarının da olduğunu belirtmiştir. Program hakkında yeterli destek ve rehberlik sağlanamaması, içerikte yer alan konuların birbiriyle bağlantılı ve işlevsel olmaması, kelime sayısının fazla olması ve dersle ilgili araç-gereç eksikliği programın olumsuz özellikleri olarak ifade edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda programı tanıtıcı hizmet içi eğitim çalışması yapılması, konuların yeniden düzenlenmesi, ders saatinin arttırılması ve dersle ilgili materyallerin sağlanması gibi öneriler geliştirilmiştir.
The aim of this study is to evaluate the second grade English curriculum which is put into practice in Turkey in 2013-2014 education year according to teachers' opinions. In this study, English teachers' opinions on curriculum's goals, content, learning process, evaluation and implementation dimensions are identified. The qualitative research methods are used in this study. Research group consists of 9 English teachers who works in 8 primary schools in Orhaneli town of Bursa. An interview with two sections is used as a data gathering instrument. In first section of the interview, personal information about teachers; in the second section, eighteen open-ended questions about curriculum take part. The data gathered by face to face interviews, are evaluated by content and descriptive analysis. The results of the study show that teachers have generally positive thoughts about curriculum. In this curriculum, there are only two language skills and foreign language teaching begins at early childhood. These are seen as an important development. Also the goals prepared according to students' development features, a great number of activities and alternative evaluation methods are found to be positive. However, the teachers state that curriculum has some weak and negative aspects. Lack of adequate support and guidance, content topics not relating with each other and functional, outnumber of the words and lack of the necessary materials for the lesson are expressed the negative aspects of the curriculum. Based on the study results, some recommendations such as implementing in-service training to introduce the curriculum, rearranging the topics, increasing the lesson time and supplying related materials for the lesson are developed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8202
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372214.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons