Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8201
Başlık: İmmun trombositopenik purpura tanı ve tedavisine güncel yaklaşım
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Güneş, Adalet Meral
Anahtar kelimeler: İmmun trombositopenik purpura (ITP)
Primer immun trombositopenik
Immune thrombocytopenic purpura
Primer immune thrombocytopenic purpura
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güneş, A. M.. (2003). "İmmun trombositopenik purpura tanı ve tedavisine güncel yaklaşım". Güncel Pediatri, 1(1), 73-78.
Özet: Idiopatik trombositopenik purpura (ITP) veya diğer adı ile primer immun trombositopenik purpura trombositlere karşı gelişen otoantikorların trombositleri retiküloendotelyal sistemde parçalaması ile karakterize hematolojik bir hastalıktır. Çocukluk ça- ğında %80 olguda spontan düzelmesine karşın bazı olgularda ciddi kanamalara yol açabilir. Özellikle hekimi trombosit sayısının düşük olduğu (<20 000/mm3 ) durumlarda, ciddi kanama bulguları olmasa bile hastaya uygulayacağı yaklaşım ve tedaviye karar verme açısından güç durumda bırakabilir. ITP’nin tanı ve tedavisindeki belirsizlikler, 1994 yılında Amerikan Hematoloji Birliğinin yayınladığı rehberde giderilmeye çalışılmıştır (1). Ancak pratik uygulamada hala güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, ITP’nin tanı ve tedavisine yaklaşımdaki genel prensipler son literatür bilgileri ışığı altında değerlendirilmiştir. Böylece klinik uygulamalarda yaşanılan sorunlara yanıt aranmaya çalışılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913103
http://hdl.handle.net/11452/8201
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 1 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
1_1_8.PDF75.38 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons