Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8198
Title: Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Dönmez, Osman
Keywords: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE)
Akut pyelonefrit tanısı
Epideöiyoloji
Urinary tract infection
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dönmez, O. (2003). "Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları". Güncel Pediatri, 1(1), 50-58.
Abstract: Çocuklarda İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), sık karşı- laşılan ve nefroloji alanındaki önemli konulardan biridir. İYE deyimi üriner sistemin çeşitli yerlerini ilgilendiren, bakteriüri ile karakterize klinik ve patolojik durumları yansıtır. Bu enfeksiyonlar semptomatik olabildiği gibi asemptomatik olarak ta karşımıza çı- kabilmektedir. İYE’ları özellikle tekrarlayıcı nitelikte ise, obstrüktif malformasyon ve vezikoüreteral reşü (VUR) gibi anatomik bozukluklar varsa, ciddi komplikasyon gelişme riski bulunmaktadır (1,2). Böbrek sintigrafisi ile akut pyelonefrit tanısı (APN) doğrulanmış çocukların %25-40’ında VUR saptandığı ve daha sonra bu hastaların %10-15’de renal skar geliştiği bildirilmiştir. Skarlı böbrekte hipertansiyon gelişme riski, zedelenmenin boyutu ile korelasyon gösterir. Bilateral skarlı çocukların %15-30’unda 10 yıl içinde hipertansiyon geliştiği bildirilmiştir (1,2). Gelişmiş ülkelerde kronik pyelonefrite bağlı son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) azalırken (3), ülkemizde halen SDBY’nin en sık nedenini kronik pyelonefritler oluşturmaktadır (4,5). Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun ve komplikasyonlarının tedavisinde başarılı olabilmek için erken dönemde tanının konması ve patogeneze yönelik tedavinin başlatılması önemlidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913065
http://hdl.handle.net/11452/8198
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2003 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_6.PDF103.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons