Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8183
Title: Genel sağlık sigortasının özel sağlık hizmeti sunucularına ve hasta memnuniyetine olan etkileri
Other Titles: Effects of general health insurance over private health care providers and patient satisfaction
Authors: Alper, Yusuf
Özmen, Sümeyye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Genel sağlık sigortası
Sağlık hizmeti sunucularında kalite
Hasta memnuniyeti
Sağlık hizmetlerinde kalite ölçümü
Hasta memnuniyet anketleri
General health insurance
Quality in health care providers
Patient satisfaction
Quality measurement in health care services
Patient satisfaction surveys
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmen, S. (2013). Genel sağlık sigortasının özel sağlık hizmeti sunucularına ve hasta memnuniyetine olan etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile birlikte sağlık hizmetlerindeki kamusal ağırlık yerini özel sektörün büyümesine bırakmıştır. Tez çalışması, özel sağlık sektörü başta olmak üzere GSS nin sağlık hizmetlerine olan etkilerini konu edinmiştir. 2000 ve 2010 yılları arasında ülkemizde sağlık hizmetlerindeki istatistiksel durum, rakamlar düzeyinde yorumlanmıştır. Ayrıca Bursada özel bir hastane uygulama örneği olarak seçilmiş ve yöneticileriyle görüşme yapılmıştır. İlgili Hastane? de Sağlık Bakanlığı (SB) nın uygulamayı zorunlu tuttuğu acil servis ayaktan ve yatan hasta memnuniyet anket sonuçları kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada sağlık hizmeti kalitesine dair hasta memnuniyet oranının belirlenmesi ve demografik özellikler ile ilişkilerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda hastanenin genel memnuniyet katsayısı 93 olarak iyi bir seviyede bulunmuştur. Kadınların erkeklere göre daha fazla doktor seçme hakkını kullandığı; evlilerin bekarlara göre daha memnun olduğu bulunmuştur. Ayrıca değişkenlere göre hasta memnuniyeti araştırıldığında sosyal güvence, öğrenim durumu ve meslek gruplarında en fazla SGK Çalışanları, ilköğretim mezunları ve ev hanımlarının memnun oldukları tespit edilmiştir.
Upon establishment of General Health Insurance (GHI), precedence by the society to public facilities in health services was replaced with the growth of private health care providers. This study focused on effects of GHI over health services especially over private health care. The circumstance in our territory about health services was discussed in line with statistical figures between 2000 and 2010. In addition, a private hospital in Bursa city was selected as application sample and an interview was made with their administrators. A research was made in the relevant hospital by the use of survey results on satisfaction of patients who came there for recovery as outpatient, inpatient and in emergency service. In the research, it is intended to find ratio of patient satisfaction about quality of health service and its relation with demographic features. At the end of research, general satisfaction coefficient of this hospital was found to be in good quality as 93 point. It was recognised that women used their right to select physician more than man; that married couples were more satisfied than singles. Furthermore, when a research was made about patient satisfaction as per varying criteria, it was recognized that SSI (Social Security Instution) employees, primary school completers and housewives were utmost satisfied in the categories of social assurance, educational standing and occupational groups, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8183
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328668.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons