Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8182
Title: Halk oyunları çalışmalarının çocukların fiziksel uygunluklarına etkisi
Other Titles: The effects of folk dances on children's physical fitness
Authors: Arabacı, Ramiz
Tohumat, Murat
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Egzersiz
Fiziksel uygunluk
Halk oyunları
Child
Exercise
Folk dance
Physical fitness
Issue Date: 26-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tohumat, M. (2014). Halk oyunları çalışmalarının çocukların fiziksel uygunluklarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, 7-9 yaş arası ilkokul çocuklarına uygulanan 12 haftalık halk oyunları çalışmalarının fiziksel uygunluklarına etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklem grubunu Bursa İli, Osmangazi İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rahmiye Malcıoğlu İlkokulunda öğrenim gören 74 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Gönüllüler, Zeybek (ZG, n=24), Trakya (TG, n=24) ve Kontrol Grubu (KG, n=26) olarak üçe ayrıldı. ZG (ağır tempo) ve TG (hızlı tempo) 12 hafta, haftada ikişer saat olmak üzere halk oyunları eğitimi aldı. KG' na ise herhangi bir fiziksel aktivite programı uygulanmadı. Gönüllülerinin fiziksel uygunluklarını belirlemek için çalışma öncesi (ön test) ve sonrası (son test) otur eriş, 30 metre koşusu, dikey sıçrama (anaerobik güç), illinois testi ve el pençe kuvveti testleri uygulandı. Vücut kompozisyonunun belirlenmesinde ise Bioimpedance yöntemi kullanıldı. Araştırmamızdaki değişkenlerin gelişimini belirlemek için parametrik testlerden İki Eş Arasındaki Farkın Anlamlılık Testi kullanıldı (Paired Samples T test). Trakya ve Zeybek Gruplarının halk oyunları çalışması esnasında attıkları adım sayısı, kat edilen mesafe ve harcanan enerji miktarlarını karşılaştırmak için ise İki Ortalama Arasındaki Farkın Anlamlılık Testi (Independent Samples T test) kullanıldı. ZG, TG ve KG ön test ve son test sonuçları arasındaki % değişim farkları, anaerobik güç %5.9 (p>0.05), %15.3 (p<0.05), %-1.9 (p>0.05), el-pençe kuvveti %4.7 (p<0.05), %8.1 (p<0.05), %33.2 (p<0.05), 30 metre sürat %2.9 (p<0.05), %3.2 (p<0.05), %0.3 (p>0.05), esneklik %71.4 (p<0.05), %138.4 (p<0.05), %1.1 (p>0.05), beceri %1.7 (p>0.05), %2.2 (p>0.05), %1.5 (p>0.05), toplam yağ yüzdesi, %1.4 (p>0.05), % - 0.7 (p>0.05) ve % 0.3 (p>0.05) olarak sırasıyla belirlendi. Sonuç olarak 12 haftalık halk oyunları çalışmalarının 7-9 yaş çocukların anaerobik güç, el pençe, esneklik, beceri ve sürat özellikleri ile vücut kompozisyonu üzerinde pozitif etkisi olduğu söylenebilir. İki farklı oyun grubunun motorsal özelliklerinin gelişimi, çalışma esnasında attıkları adım sayıları, kat edilen mesafe ve harcadıkları enerji miktarı karşılaştırıldığında ise hızlı oynayan grupta bulunan değerlerin daha fazla olduğu belirlenmiştir.
The aim of the present study is to find out the effects of a 12-week folk dance training on the physical fitness of the children between the ages of 7-9. The sample group of the research is composed of 74 volunteer students at Rahmiye Malcıoğlu Primary School in Osmangazi, Bursa. The volunteers have been categorized into three groups as Zeybek Group (ZG, n=24), Trakya Group (TG, n=24) and Control Group (CG, n=26). For 12 weeks, ZG (slow tempo) and TG (fast tempo) have had folk dance training two hours a week whereas CG has had no physical activities. To define the physical fitness of the volunteers, all of them have been given stretching, 30 m sprint, vertical jump (anaerobic power), illinois and hand grip strength tests -both before (pre-test) and after ( posttest) the training. Besides, Bioimpedance method has been applied for the body composition. Among the parametric tests, Paired Samples T Test has been used to define the development of the variables in the study. To compare the steps, distance and the energy spent by ZG and TG during the training, Independent Samples T Test has been applied. The differences of the percentage changes between the pre-test and post test of ZG, TG and CG have been stated as follows: anaerobic power %5.9 (p>0.05), %15.3 (p<0.05), %-1.9 (p>0.05), hand grip strength %4.7 (p<0.05), %8.1 (p<0.05), %33.2 (p<0.05), 30 sprint %2.9 (p<0.05), %3.2 (p<0.05), %0.3 (p>0.05), stretching %71.4 (p<0.05), %138.4 (p<0.05), %1.1 (p>0.05), illinois %1.7 (p>0.05), %2.2 (p>0.05), %1.5 (p>0.05), total fat percentage, %1.4 (p>0.05), % - 0.7 (p>0.05) and % 0.3 (p>0.05). As a result, it can be stated that the 12-week folk dance training has had positive effects on the anaerobic power, stretching, ability and speed of the 7-9 year-old-children along with their body compositions; whereas it has had no effects on hand grip strength. When the development of the motoric properties of the two different dance groups, their steps during training, the distance and the energy they have spent are compared, it is indicated that the group with fast tempo has had greater numerical values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8182
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372213.pdf3.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons