Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8181
Title: Deleuze-Guattari: Yersizyurtsuzlaştırma makinesi olarak şizoanalitik fark ve arzu ontolojisi
Other Titles: Deleuze-Guattari: Schizoanalytic difference and desire ontology as a deterritorialization machine
Authors: Çüçen, A. Kadir
Kılıç, Sinan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe Bilim Dalı.
Keywords: Fark
Arzu
İçkinlik
Çokluk
Oluş
Yersizyurtsuzlaştırma
Şizoanaliz
Anti-Oedipus
Köksap
Arzu makineleri
Difference
Desire
Immanence
Plurality
Becoming
Deterritorialization
Schizoanalysis
Rhizome
Desire machines
Issue Date: 21-Dec-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, S. (2012). Deleuze-Guattari: Yersizyurtsuzlaştırma makinesi olarak şizoanalitik fark ve arzu ontolojisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu doktora çalışması özdeşlikten, düalizmden ve aşkınsallıktan hareketle varlıktaki çokluğu öznellik içerisinde bir'e indirgeyen; bu indirgemeyle varlıktaki farklılıklara ve çokluklara öznel bir şiddet uygulayan ağaç biçimli düşünme yapısındaki negatif fark ve arzu kavrayışını, Deleuze-Guattariyen şizoanalizle yersizyurtsuzlaştırarak, fark'ın ve arzu'nun şizoid makine bağlantılarıyla işleyen üretim düzlemini oluşturmayı amaçlar. Böylece bireyleşme sürecinde negatif fark ve oedipal arzu kavrayışıyla oluşan bilinçdışındaki majöratif yapının, şizoanalizle nasıl yersizyurtsuzlaştırılabileceğini göstererek; düşünme ve bilinçdışı süreçlerinin, şizoanalitik fark ve arzu ontolojisiyle üretim makinelerine dönüştürülmesini ve bu dönüşümle şizoid kavramsal karakterin olanaklılık düzlemini açıklar. Bu çerçevede çalışma, kimliğini merkeze alarak farkı ve arzuyu oluşturan ve merkezdeki kimlikle, varlıktaki çoklu farkları ve arzuyu olumsuzlayan majöratif düşünmenin kodlarını yersizyurtsuzlaştırarak, varlıktaki bireyleşmiş çoklukları olumlamanın ve çoğaltmanın nasıl olanaklı olabileceğini gösterir. Bu bağlamda bu doktora çalışması: 1. Büyük yapılardaki majöratifliğin nedenselliği yerine, bireydeki majöratif yapıların felsefi temellerini gösterir. 2. Bireydeki bilinç ve bilinçdışı düşünme süreçlerindeki majöratif arzunun temellerini açığa çıkararak, arzuyu bastırmak yerine özgürleştirmenin nasıl olanaklı olabileceğini gösterir. 3. Fark ve arzunun pozitif olarak ele alınmasıyla, majöratif yapıların olumsuzladığı farklılıklara ve çokluklara, yeni bağlantılarla kendilerini ifade etme ve üretme olanağı sağlar. 4. Bu üretimi olanaklı kılan şizoanalizle, yaşamı özne merkezli bir kavrayış bağlamında ele alan aşkınsal düşünme yapılarını yersizyurtsuzlaştırarak, yaşamın aktif güç arzusu çerçevesinde, içkinlikle ve oluşla üretim düzleminde akışının olanaklılığını gösterir.
This doctorate study aims to create the production plain that works with differences and desires schizoid machine connections, which reduces the plurality in existence to One within subjectivity based on identicalness, dualism and transcendentalism; and with this reduction, deterritorialisation with Deleuze-Guattarian shcizoanalysis of the comprehension of negative difference and desire in an arborescent frame of mind whom enforces subjective violence upon the differences in existence and pluralities. Thus, by showing how, during the course of individualisation, the majorative structure in the subjective mind, which is composed from the comprehension of negative difference and oedipal desire, can be detteritorialised by schizoanalysis; explains the course of thought and unconsciousness being converted into machines of production with schizoanalytic difference and desire ontology, and with this conversion, the virtual plain of a schizoid notional character. In this frame, the study shows the how affirmation and multiplication of individualised plurality in being is probable with the composition of difference and desire created by taking identity into the centre, and with the identity in the centre, detteritorialisation of the codes of majorative reasoning that negate the plural differences and desire in being. In this sense this doctorate study: 1. Shows the philosophical foundations in the individuals majorative structures instead of the causality of big structures majorativity. 2. By revealing the foundations of majorative desire within the individuals course of conscious and unconscious reasoning, shows how it is possible to liberalise desire instead of supressing it. 3. By approaching difference and desire in a positive manner, it gives the differences and pluralities that majorative structures negate, the opportunity to express and produce themselves with new connections. 4. Schizoanalysis, which enables this production, shows within the frame of lifes active desire of power, the possibility of the flow with immanence and becoming within the production plain by detteritorialising the transcendental frames of mind that approach life in the sense of a subject-centred comprehension
URI: http://hdl.handle.net/11452/8181
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328667.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons