Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8180
Title: Mahkeme sicillerine göre XVI. yüzyılın ikinci yarısında (1550-1565) Bursa vakıfları
Other Titles: Waqfs of Bursa according to court records in the second half of 16th century (1550-1565)
Authors: Çetin, Osman
Kırçıl Akkoç, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Bursa
Vakıf
Mahkeme sicilleri
Vakfiye
Charitable foundation
Founder
Court records
Waqf
Charter
Issue Date: 9-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkıç, K. F. (2010). Mahkeme sicillerine göre XVI. yüzyılın ikinci yarısında (1550-1565) Bursa vakıfları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslâm'ın yardımlaşma ile ilgili emir ve prensiplerinden doğan vakıf sistemi, asırlarca insanlığa hizmet etmiş dinî ve sosyal bir müessesedir. Eğitim, din, ticaret ve sağlık gibi insanların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet veren vakıflar, Osmanlı Devleti döneminde de İslâm Medeniyeti'ni oluşturan önemli fonksiyonlar icrâ etmiştir. Bu çalışmada Bursa Mahkeme Sicilleri içerisinde 1550-1565 dönemine ait vakfiye kayıtları incelenmiştir. Vakıflar, vakıf kurucularına, sosyal statülerine, vakfedilen mülkün çeşidine ve vakfın kuruluş amacına göre kategorilere ayrılmıştır. Dönemin sosyal yaşantısını, ekonomik düzeyini, bireyler arası ilişkileri ve birey-devlet ilişkilerini, vakıf kayıtlarından elde edilen bilgiler ışığında tahlil etme imkânı olmuştur. Bir süre Osmanlı Devleti'nin başkentliğini yapmış Bursa'nın, başkentin İstanbul'a taşındıktan sonraki tarihsel sürecini ve bu sürecin içerisinde sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan, dinî, sosyal ve ticari hizmetlerin olmazsa olmazı haline gelen vakıfların fonksiyonları ele alınmıştır.
Waqf foundation, which arose from the orders and principles of Islam regarding benevolence, is a religious and social foundation that served to humanity for centuries. Waqfs, which provides service on every fields related to needs of community such as education, religion, trade and health, carried out important functions that established Islamic Civilization in the age of Ottoman Empire. From court records of Bursa, the waqf records of period of between 1550 and 1565 were analyzed. The waqfs were classified according to the founders and their social status, kinds of endowed asset and aims of their foundation. Throughout the research, it was analyzed social life and economic level of the term, interpersonal relations and individual-state relations in consideration of data from the waqf records. It was examined historical process of Bursa -the capital of Ottoman Empire for a time- in the time after Istanbul became the capital of the Ottoman Empire, and the functions of the waqfs, which assured social benevolence and solidârity and became sine qua non for religious, social and commercial services.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8180
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311058.pdf10.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons