Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8169
Title: İnterstisyel akciğer hastalıklarında D vitamini düzeyinin hastalığın ağırlığı ile ilişkisinin saptanması
Other Titles: Determi̇nati̇on of the relati̇onshi̇p between vi̇tami̇n D levels and severi̇ty of i̇ntersti̇syel lung di̇sease
Authors: Ursavaş, Ahmet
Durmuş, Eda
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İAH
Vitamin D
Solunum fonksiyonları
Respiratory functions
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmuş, E. (2014). İnterstisyel akciğer hastalıklarında D vitamini düzeyinin hastalığın ağırlığı ile ilişkisinin saptanması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İnterstisyel akciğer hastalıkları (İAH), akciğer parankiminin ve hava yollarının değişik derecelerde inflamasyon ve fibrozis ile hasarlanması sonucu oluşan 200'den fazla hastalığı kapsamaktadır. Son yıllarda, D vitamini eksikliğinin pulmoner fonksiyonlarda azalma, enflamasyonda artış ve immunitede azalma ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda İAH ile D vitamini düzeyi arasındaki ilişkiyi ve D vitamini düzeyinin hastalığın ağırlığına etkisini saptamayı amaçladık. Çalışmaya İAH tanısıyla takip edilen 30 hasta dahil edildi. Hastaların, demografik verileri, klinik özellikleri, solunum fonksiyon testleri, radyolojik görüntülemeleri ile D vitamini düzeyleri (25(OH)D) arasındaki ilişki incelendi. Hastaların tümünde D vitamini eksikliği ya da yetersizliği saptandı. Kadın hastaların serum D vitamini düzeyleri anlamlı derecede düşük bulundu. Vücut kitle indeksi, sigara kullanımı, İAH tipi, hastalık süresi ile D vitamini düzeyi arasında ilişki saptanmadı. Tanı tarihinden itibaren atak geçiren hastaların D vitamini düzeyi hiç atak geçirmeyenlere göre daha düşük bulundu. Difüzyon testi ve 6 dakika yürüme testi ile D vitamini düzeyi arasında ilişki saptanmadı. Korelasyon analizinde D vitamini düzeyi ile arter kan gazında ölçülen PaCO2 düzeyi arasında pozitif korelasyon, ph ile negatif korelasyon bulundu. Ayrıca spirometrik inceleme sonucunda FEV1 ve FVC değerleri ile D vitamini düzeyi arasında pozitif korelasyon görüldü. Sonuç olarak, D vitamini düzeyinin solunum fonksiyonları ile ilişkili olduğu ayrıca İAH tanılı hastalarda D vitamini seviyelerinin yeterli düzeyin oldukça altında olduğu, D vitamini eksikliğinin hastalık progresyonuna katkı sağlayabileceği saptandı. Bu konuda daha geniş hasta gruplarını içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmakla birlikte; gelecek çalışmalar, bu gözlemlenen ilişkinin altta yatan moleküler mekanizmalarını, D vitamini takviyesi ile klinik iyileşme ve akciğer fonksiyonlarında değişiklik olup olmadığını belirlemeyi hedeflemelidir.
Interstitial lung diseases (ILD) include more than 200 diseases that becoming as a result of damagement in lung parenchyma and airways with different degrees of inflammation and fibrosis. In recent years, it's reported that vitamin D deficiency is related to decrease in pulmonary functions, increase in inflammation and decrease in immunity. In our study we aimed to determine the relationship between the ILD and vitamin D level and the effects of the vitamin D level to the severity of that disease. To that study 30 patients, being followed because of ILD diagnosis, were counted in. The relationship between the patients' demographic datas, clinical properties, respiration function tests, radiological imaging and vitamin D levels (25(0H)D) were analysed. Among the whole patients it's determined that there is some vitamin D deficiency or insufficiency. The serum vitamin D level of the female patients was found considerably low. Any relationship between the vitamin D level and the body mass index, smoking, type of ILD, period of disease wasn't determined. It's found that the vitamin D level in patients having an attact begining from the diagnosis date was lower than the patients having no attact. Any relationship between the vitamin D level and carbon monoxide diffusion capacity or six minutes walking test wasn't determined. In correlation analysis, it's found that there was a positive correlation between the vitamin D level and the level of PaCO2 measured in arterial blood gas analysis and a negative correlation with pH. Besides in consequence of the spirometric test, a positive correlation was observed between the vitamin D level and FEV1 and FVC values. As a result, it's determined that the vitamin D level is associated with respiration functions besides is quite below from the adequate level among the patients got a diagnosis ILD and vitamin D deficieny may contribute to the disease progression. Although it's needed to the studies including large patient groups, following studies must aim to determine the underway molecular contraptions of that observed relation and; whether there are some changes in lung functions or not and clinical recuperation or not with reinforcing of vitamin D.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8169
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
366063.pdf750.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons