Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8164
Title: Yalova yöresinde örtüaltında yetiştirilen hıyar'ın beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi
Other Titles: Investigation into nutritional status of cucumber grown greenhouse by means of soil and plant analyses around the Yalova region
Authors: Başar, Haluk
Gürel, Serhat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Yalova
Hıyar
Beslenme durumu
Sera toprakları
Toprak verimliliği
Yalova region
Cucumber
Nutritional status
Green house soils
Soil fertilty
Issue Date: 9-Nov-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürel, S. (2004). Yalova yöresinde örtüaltında yetiştirilen hıyar'ın beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Yalova yöresinde hıyar yetiştirilen seraların verimlilik durumlarını toprak ve bitki analizleri ile belirleyerek, mevcut sorunların giderilmesi için önerilerde bulunmak ve gübre önerilerine esas oluşturacak bilgi sağlamak amacıyla yapılmıştır. Yalova yöresinde Maraton ve Venüs çeşiti hıyarların yetiştirildiği seralar çeşitli su kaynaklan ve sulama yöntemleri ile sulanmaktadır. Araştırma için seçilen 20 adet seradan 0-20 cm ve 20-40 cm olmak üzere iki farklı derinlikten toplam 40 adet toprak örneği ile 20 adet yaprak ve 20 adet de meyve örneği alınmıştır. Meyve örneklerinde kabuk ve meyve içinin analizleri ayrı ayrı yapılmıştır. Toprak örneklerinde pH, CaCÜ3, eriyebilir toplam tuz, bünye, organik madde, toplam azot (N), alınabilir fosfor (P), değişebilir potasyum (K), değişebilir kalsiyum (Ca), değişebilir magnezyum (Mg), değişebilir sodyum (Na), alınabilir demir (Fe), alınabilir bakır (Cu), alınabilir çinko (Zn), alınabilir mangan (Mn) ve alınabilir bor (B) analizleri ile bitki örneklerinde toplam azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), sodyum (Na), demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bor (B) analizleri yapılmıştır. Ayrıca seralardan alınan toprak örneklerinin saf su ile doygun hale getirilerek hazırlanan doygunluk çamurundan elde edilen ekstraktta çözünebilir sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) katyonları ile karbonat (COs^, bikarbonat (HCO3), klor (O") ve sülfat (SO42) anyonlarının analizleri yapılmıştır. Toprak örneklerine ait analiz sonuçlan, değerlendirilerek, örnekleme yapılan sera topraklannın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenerek verimlilik durumları belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; sera topraklarının %55'i nötr ve %30'u hafif alkali reaksiyonludur. %75 oranında tuzsuz ve %20 oranda da tuzun etkisinin hafif olduğu topraklann kireç içerikleri analizlendiğinde; %67.5 oranında kireççe fakir ve %20 oranında ise kireçli olduğu belirlenmiştir. Organik maddece %30'unun yüksek, %27.5'inin ise iyi olduğu belirlenen topraklann, bünyelerinin %42.5'inin killi tm, %32.5'inin kumlu killi tm11 ve %22.5'inin ise killi olduğu belirlenmiştir. Toprakların kimi makro ve mikro besin elementlerinin analizleri yapılmıştır. Bu analizlerin sonucunda toprakların %100'ünün toplam N, %97.5'inin alınabilir P yönünden yeterli olduğu belirlenirken, %70'inde değişebilir K'un yüksek ve çok yüksek olduğu görülmüştür. Toprakların %87.5'inde Ca'un orta ve yeterli düzeyde olduğu belirlenirken, %100'ünün Mg içeriklerinin iyi ve %100'ün de değişebilir Na içeriklerinin sodiklik göstermeyecek düzeyde olduğu analizlenmiştir. Bitkiye yarayışlı Fe, Cu, Zn, Mn ve B içerikleri incelendiğinde; toprakların %97.5'nin Fe, %100'ünün Cu, %95'inin Zn, %100'ünün Mn içeriklerinin yeterli konsantrasyonda olduğu belirlenirken, toprakların % 35'inin yeterli, % 60'ının ise yüksek ve çok yüksek konsantrasyonda B içerdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre hıyar yapraklarının %85'inde N ve Ca, %95'inde ise P, Mg, Fe, Cu ve Zn konsantrasyonlarının yeterli olduğu, Mn içerikleri yönünden yaprakların %65'inin yeterli, %35'inin noksan olduğu belirlenmiştir. Yaprak örneklerinin %95'inde K ve %100'ünde ise B içeriklerinin noksan düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Meyve içi ve meyve kabuğunda da analizler yapılmıştır. Analizlerin sonucunda meyve içi örneklerinin %60'mın K, %50'sinin Mg, %60'ımn Fe, %95'inin Zn ve %100'ünün Cu içeriklerinin yeterli konsantrasyonlarda olduğu belirlenirken, %75'inm N, %50'sinin Mg, %40'mın Fe, %100'ünün Ca, Mn ve B içeriklerinin noksan, %90'ında ise P içeriklerinin fazla konsantrasyonda olduğu belirlenmiştir. Meyve kabuğu örneklerinin %35'i N, %40'ı Mg ve Fe, %95'i Cu ve %90'ı da Zn içerikleri yönünden yeterli bulunmuş, %65'inin N, %60'mın Mg ve Fe, %100'ünün ise Ca, Mn ve B içeriklerinin noksan olduğu belirlenmiştir. Ayrıca meyve kabuğu örneklerinin %100'ünde P'un ve %95'inde ise K'un fazla konsantrasyonda olduğu belirlenmiştir.
This study was conducted to evaulate nutritional status of the cucumber grown soils and to determinate the probable nutritient problems of cucumber plants grown under glass in Yalova Region. For this purpose, 40 soil samples (from a depth of 0-20 cm and 20-40 cm) were collected to determinate pH, CaC03, total soluble salt, organic matter, texture, total N, available P, exchangeable K, Ca, Mg, Na, available Fe, Cu, Zn, Mn and B. The saturation extracts of these 40 soil samples were prepared to determinate the soluble content of their CO3, HCO3, SO4, CI anions and Na, K, Ca, Mg cations. Also 60 plant samples consisted of leaf, fruit and fruit peel were analyzed for their N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn and B content. Nutritional status of examined soils and plants were evaluated by comparing the results of analyses with the interpretive values for the nutrients. According to the results, the %55 of soil samples was neutral in pH and %30 of them were slightly alkaline. The %30 of soil samples have high and %27.5 of soil samples have enough organic matter and %67.5 of them were slightly calcerious and %20 calcerious. The texture analyses showed mat %42.5 of the soil samples were clay loam, %32.5 of soils were sandy clay loam and %22.5 of them were clay. The soils have no salinity problem. %100 of the soil samples were insufficient in total N content, %97.5 of samples were insufficient in available P content. The exchangeable K content were high at the %70 of soil samples. %87.5 of soil samples have insufficient content in Ca and % 100 of soil samples were insufficient and enough in Mg content. Exchangeable Na content were showed sufficiency for all of the samples. Accordinding to the available micro nutrient analyses; %97.5 of soil samples in Fe content, %100 of soils in Cu and Mn content, %35 of them in B and %95 of soil samples in Zn content were found insufficient. On the other hand %60 of soil samples were found in high levels in their B content.IV Nutritional status of analyzed cucumber leaves, fruits and fruit peels were evaluated by comparing the interpretative values for the nutrients. According to the results; the %85 of leaf samples were insufficient and high in N content, %95 of leaf samples were insufficient in Ca, P, Mg, Fe, Cu, Zn and %65 of them were insufficient in Mn content. But %95 of leaf samples were sufficient in K, %35 of leaf samples were sufficient in Mn and %100 of leaf samples were sufficient in B content. According to the Cucumber fruits analyses; %60 of samples were insufficient for their K, %50 of samples were insufficient for their Mg, %60 of samples were insufficient for their Fe, %95 of samples were insufficient for their Zn, %100 of samples were insufficient for their Cu content. Also %75 of samples were sufficient for their N, %50 of samples were sufficient for their Mg, %40 of samples were sufficient for their Fe, %100 of samples were sufficient for their Ca, Mn and B content. %100 of samples were found high for their P content. The N concentrations were insufficient in %35 of peel samples. The %40 of cucumber fruit peels were insufficient in Fe and Mg, %95 of them were insufficient in Cu and %90 of them were insufficient in Zn content. %65 of these fruit peels were sufficient in N, %60 of fruit peels were sufficient in Mg and Fe, %100 of fruit peels were sufficient in Ca, Mn and B content. %100 of them were found high in P and %95 of them were high in Zn content.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8164
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154120.pdf
  Until 2099-12-31
4.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons