Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8161
Title: Isofluranın bazı karaciğer fonksiyon testleri üzerine etkileri
Other Titles: Effects of isoflurane on some liver function tests
Authors: Tokat, Oğuz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestetikler
Anesthetics
Karaciğer fonksiyon testleri
Liver function tests
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tokat, O. (1990). Isofluranın bazı karaciğer fonksiyon testleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda yeni bir inhalasyon anestezimi olarak uygulamaya giren Isofluran'ın karaciğer fonksiyonları üzerine olan et kilerini, S.G.O.T., S.G.P.T., Serum G.G.T., Serum Alkali Fosfataz ve Serum L.D.H. enzim testleri ile Protrombin Zamanı ve buna bağımlı olarak hesaplanan Protrombin Aktivitesini İnceleyerek değerlendirdik. Çalışmamız öyküsünde herhangi bir karaciğer rahatsızlığı ve aşırı alkol alışkanlığı olmayan, ameliyat öncesi yapılan klinik ve laboratuvar incelemelerde patoloji göstermeyen, daha önce genel anestezi uygulanmayan, yakın zamanda kan transflîze edilmeyen, ame liyatlarını gerektiren neden dışında sistemik hastalığı olmayan, normal kilolu, yaşları 19-62 arasında değişen 15*i erkek, 15*1 kadın toplam 30 olgu üzerinde yapıldı. Olguların tümünden yukarıda belirtilen testler için anestezi başlangıcından 1 saat önce kan Örnekleri alındı. Saptanan sonuçlar çalışmamızın kontrol değerleri 45 olarak alındı. Karaciğer fonksiyonlarına etkileyebilir düşüncesi ile olguların hiçbirine premedikasyon uygulanmadı. Ameliyat masa sına alınan olguların sistolik ve diastolik kan basınçları ve dakika nabız sayıları ölçülerek kaydedildi. Damar yolu açıklığı uygun serumla sağlandı. îndüksiyon ajanı olarak kirpik refleksi kayboluncaya kadar % 2.5 luk Tiyopental Sodyum, endotrakeal entübasyon için de Suksinilkolin Potasyum tuzu uygulandı* Anestezi devamlılığı % 50 0 + % 50 N-0 ve bu gaz karışımına» sistolik ve diastolik kan basınçları ile dakika nabız sayıları kontrol edildik ten sonra % 0*8 - % 1*5 konsantrasyonunda Isofitâran eklenerek sağlandı. Anestezi boyunca olgular spontan solunumlarına bırakılmadı. Ameliyat süresince hipotansiyon oluşmamasına özen gösterildi. Karaciğer fonksiyon testleri için kan örnekleri, anestezi başlangıcından 6, 24 ve 48 saat sonra alındı* Belirlenen bu saatlerde alınan kan emeklerinden bakılan değerler kontrol değerleri ile karşılaştırıldı ve elde edilen sonuçlar kaynak verilerinin ışığı altında tartışıldı. Çalışmamız sırasında elde ettiğimiz karaciğer fonksiyon testlerine İlişkin bulgulara dayanarak, kan-gaz coefficient düşük, fiziksel olarak tabii olan, minimal derecede transformasyona uğrayan ve düşük düzeyde metabolitleri oluşan, karaciğer kan akımının iyi korunmasını sağlayan ve vücuttan hızla atılan bu ınhalasyon anesteziğinin özellikle karaciğer harabiyeti yönünden risk taşıyan olgularda güvenle uygulanabileceği sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8161
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012752.pdf
  Until 2099-12-31
1.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons