Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8157
Title: Membran filtrasyon yöntemi ile atık sularda renk giderimi
Other Titles: Decolourization of waste water by membrane filtration
Authors: Aniş, Pervin
Kayar, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Atık su
Nanofiltrasyon
Renk giderimi
Waste water
Nanofiltration
Dye removal
Issue Date: 3-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayar, M. (2003). Membran filtrasyon yöntemi ile atık sularda renk giderimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada atık suların nanofiltrasyon yöntemi ile renginin giderilmesi, atıkların KOl değerlerindeki değişim ve nanofiltrasyon prosesi üzerinde bazı faktörlerin etkileri incelenmiştir. Çalışmada dispers ve reaktif boyalar ile hazırlanmış sentetik atık sularda nanofiltrasyon yöntemini etkileyen filtrasyon basıncı, sıcaklık, boya konsantrasyonu, filtrasyon süresi, reaktif boyamalarda kullanılan tuzların cinsi ve konsantrasyonu gibi faktörler, bu faktörlerin boya alıkonması, permeat akısı gibi filtrasyon parametreleri üzerine etkileri ve nanofıltrasyonun KOl ve tuz alıkonmasını belirleyen iletkenlik değerleri üzerine etkileri de incelenmiştir. Yapılan bu çalışmanın neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:. Filtrasyon basıncı arttıkça permeat akısı artmakta ancak boya alıkonmasında büyük bir değişiklik gözlenmemektedir.. Sabit basınç ve konsantrasyonda sıcaklık arttıkça permeat akısı artmakta ancak boya alıkonması üzerinde büyük bir değişiklik gözlenmemektedir.. Filtrasyonun ilk 60 dakikasında permeat akısında değişim gözlenmekte ancak bu dakikalardan sonra akı sabitlenmektedir bunun yanında boya alıkonmasının süre ile büyük bir değişiklik göstermemiştir.. Boyarmadde konsantrasyonu arttıkça permeat akısı ve boya alıkonması büyük bir değişiklik göstermemekte ancak boyarmadde konsantrasyonunun artması nanofiltrenin tıkanmasını hızlandırmaktadır.. Reaktif boyarmadde atık suyunda tuz konsantrasyonu (NaCI veya Na2S04) arttıkça permeat akısı azalmakta ancak boya alıkonması değişmemektedir.. Nanofiltrasyon yöntemi ile KOl 'de önemli ölçüde azalma gözlenmiştir. Ayrıca nanofiltrasyon yöntemi ile tuz alıkonması NaCI için % 30-40, Na2S04 için % 50-60 arasındadır.
The subject of this study is to examine the colour removal of dye effluent by nanofiltration, changes of COD values of the efluent and also the effects of some factors on nanofiltration process. Synthetically prepared dye efluent that contains dispers and reactive dyestuffs are used for the examination of the effects of some factors such as pressure, temperature, concentration, molecular size of dyestuff, time and for reactive dying salt type and concentration, on nanofiltration flux and dye retention. The effects of nanofiltration on COD and conductivity values of waste water after filtration process also examined. According to the experiments the following results have been observed:. Time influence on permeat flux occurs in such a way that flux changes first 60 min and then begins to stabilize and remain constant. Time does not cause any considerable change on dye retention.. Increasing of pressure increases permeate flux but does not affects dye retention considerably.. Increasing of temperature linearly increases permeat flux but does not affects dye retention considerably.. Increasing of dye concentration neither affects permeat flux nor dye retention.. For reactive dyes, increasing of salt concentration ( NaCI or Na2S04) decreases permeate flux but no change observed in dye retention.. Nanofiltration decreases COD values considerably. Salt retention of NaCI is found as about % 30-40 whereas for Na2S04 is found about % 50-60.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8157
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139927.pdf
  Until 2099-12-31
4.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons