Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8154
Başlık: Classroom foreign language anxiety among Turkish primary school students
Diğer Başlıklar: Türk ilköğretim okulu öğrencileri arasında sınıfiçi yabancı dil kaygısı (anksiyete)
Yazarlar: Döner Yılmaz, Derya
Sertçetin, Aydan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Teaching young learners
Gender differences in language anxiety
Foreign language anxiety among young learners
Language anxiety among primary school children
Çocuklara yabancı dil öğretimi
Yabancı dil kaygısında cinsiyet farklılıkları
Çocuklarda yabancı dil kaygısı
İlköğretim okulu öğrencilerinde yabancı dil kaygısı
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sertçetin, A. (2006). Classroom foreign language anxiety among Turkish primary school students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: This study aims to look into Classroom Foreign Language Anxiety of Turkish Primary School Students, in Bursa,Turkey. The effect of gender factor to the type and level of anxiety has also been analysed. For collecting the data needed, 5th class and 8th class students were given a widely accepted questonnaire about Classroom Foreign Language Anxiety, which is prepared by Horwitz, Horwitz & Cope in 1986. This questionnaire was simplified and translated into Turkish in order for the young learners to understand better. Together with the questionnaire, the researcher used some informal interviews carried out with the participants. 87 8th class students, 97 5th class students were given the questionnaire and the results were classified into four groups. Firstly, all the 5th and 8th class students were compared. Then; girls and boys in total were analysed. Thirdly; girls and boys in 5th classes, lastly; girls and boys in 8th classes were analysed and computed according to scales. After discussing the results gained through the questionnaire, some remarkable results emerged. In the comparison of young learners and teenagers, about most of the feelings including Test Anxiety, Communication Apprehension and Fear of Negative Evaluation young learners scored significantly higher than teenagers. In the comparison of girls and boys in general and in specific in both classes; girls tend to worry about the opinions of their peers, and thus; experience more fear of negative evaluation than boys. While the situation is the opposite in test anxiety and attitudes. Boys tend to overestimate their friends’performances and underestimate their own competence. Therefore; they develop more negative attitudes towards English. As a result; they experience more test anxiety, due to their assumptions about themselves and negative attitudes. In conclusion; this study shows that, it is also possible that young learners may experience foreign language anxiety. It also increased awareness for the foreign language anxiety among young learners. Suggestions for further research about the reasons of this anxiety and some limitations of the study are also included in the last chapter.
Bu çalışma, Bursa’daki Türk İlköğretim Okulu öğrencileri arasındaki sınıf içi yabancı dil kaygısını (anksiyete) araştırmayı amaçlamıştır.Cinsiyet farklılıklarının kaygının çeşidine ve seviyesine olan etkisi ayrıca incelenmektedir. İhtiyaç duyulan verileri toplamak için, 5. ve 8. sınıf öğrencilerine Horwitz, Horwitz & Cope tarafından 1986 yılında hazırlanan ve çok kabul görmüş bir anket olan “sınıf içi yabancı dil kaygısı anketi” verilmiştir. Bu anket çocukların daha iyi anlayabilmeleri amacıyla Türkçeye çevrilmiş ve basitleştirilmiştir. Bu anketle birlikte araştırmacı, katılımcılarla yaptığı bazı resmi olmayan söyleşilere de yer vermiştir. Anketler, 87 tane 8. sınıf öğrencisi, 97 tane 5. sınıf öğrencisinde uygulanmış ve sonuçlar 4 grupta toplanmıştır. İlk olarak, tüm 5. ve 8. sınıf öğrencileri karşılaştırılmıştır. Daha sonra, tüm kızlar ve erkekler incelenmiştir. Üçüncü olarak, 5. sınıflardaki kız ve erkek öğrenciler, son olarak ta 8. sınıflardaki kız ve erkek öğrenciler incelenmiş ve sonuçlar grafiklerle ifade edilmiştir. Anket sonucunda elde edilen bulgular ele alındıktan sonra bazı çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çocuklarla ergenlerin karşılaştırılmasında, sınav kaygısı, iletişim kurma endişesi ve olumsuz yargılanma korkusu dahil olmak üzere bir çok duyguda, çocuklar ergenlerden oldukça fazla puan almışlardır. Kız ve erkek öğrencilerin genel olarak ve iki sınıfın içinde kıyaslanmasında, kızların arkadaşlarının düşünceleri hakkında kaygılanmaya ve böylece ekeklerden daha çok olumsuz yargılanma korkusuna sahip olmaya eğilimli oldukları görülmüştür. Ancak sınav kaygısı ve yabancı dile karşı tutumda durum tam tersi çıkmıştır. Erkeklerin, arkadaşlarının performanslarını abartmaya, kendi performanslarını ise küçümsemeye eğilimli oldukları görülmüştür. Bu yüzden de, İngilizceye karşı daha olumsuz bir tutum oluşturmuşlardır. Sonuç olarak, kendileri hakkındaki varsayımları ve olumsuz tutumları sonucunda erkek öğrencilerin daha fazla sınav kaygısı yaşadığı saptanmıştır. Neticede bu çalışma, çocukların da yabancı dil kaygısı yaşamalarının olası olduğunu göstermiştir. Ayrıca, çocuklarda yabancı dil kaygısı hakkındaki bilinci kuvvetlendirmiştir. Bu kaygının sebepleri konusundaki araştırma önerileri ve çalışmanın sınırlı yanları son bölümde dile getirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8154
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
187475.pdf725.95 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons