Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8144
Title: İlköğretimde müzik derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin bir inceleme (İstanbul ili örneği)
Other Titles: A research on music teaching methods used in primary education (Istanbul province example)
Authors: Gökçe, Feyyat
Andırıcı, Özgür
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik
İlköğretim Müzik Dersi
Müzik Öğretimi
Müzik Öğretim Yöntemleri
Music
Music Course In Primary Education
Teaching Music
Music Teaching Methods
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Andırıcı, Ö. (2006). İlköğretimde müzik derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin bir inceleme (İstanbul ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.)
Abstract: Bu araştırmada, ilköğretim okullarındaki müzik derslerinde kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin kullanılma sıklığı ile ilgili öğretmen görüşleri ortaya konularak, görüşlere ait bulgular, bulgulara dayalı yorumlar ve öneriler yer almaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde görev yapmakta olan ilköğretim müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrenden random olarak seçilen 265 müzik öğretmeni araştırmamızın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada, ilköğretim müzik dersi programı ve müzik derslerinde kullanılan yöntemlere ait bulgular doküman incelemesi yolu ile elde edilmiştir. Ölçme aracı olarak 5’li derecelendirme ölçeğinde geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan müzik öğretmenlerine anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Görüşler, yüzde ve frekans değerleri ile t-testi sonuçları ve One Way Anova testi sonuçlarına dayalı olarak yorumlanmıştır. Manidarlık düzeyi ,05 olarak alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretim yöntemlerinin bilinme ve kullanım sıklığı düzeylerine ait öğretmen görüşlerinin; cinsiyet, okul türü, sınıf mevcutları, derslik değişkenleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Kıdem ve mezuniyet durumu değişkenlerine göre anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim müzik öğretmenlerinin yöntemleri bilme ve kullanım sıklığı düzeylerinin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Müzik öğretim yöntemlerinin, öğretmenler tarafından bilinme düzeyini arttırmak ve etkili kullanmalarını sağlamak için; yöntemler hakkında hizmet içi eğitim verilmesi ve yöntemlerin kullanılmasına ilişkin bilgilendirici kaynakların öğretmenlerin kullanımına sunulması gerektiği düşünülmektedir.
In this study, the methods being applied in primary schools, the opinions of primary education music teachers on how often these methods are used in music courses, and also the findings, interpretations and suggestions have been stated. The population of the study consists of primary education music teachers in Istanbul province. The sampling group of the study consists of 265 music teachers who have been selected randomly among these music teachers. In the study, the findings related to music course curriculum and the teaching methods have been found through examining the documents. The data have been collected through a questionnaire developed on a 5-point Likert-type. This questionnaire has been applied to the music teachers in the research scope and for the analysis of the questionnaire SPSS statistics program has been used. The opinions of the teachers have been interpreted according to percentage and frequency distributions, t-test results and the results of One Way Anova Test. The significance level has been considered to be ,05. It has been found out that there is no significant difference among the opinions of music teachers in terms of the variables such as their sex, school type, the number of students in class and classrooms. However, there is a significant difference in terms of the variables such as seniority and the school they graduated from. According to the results of the study, the primary education music teachers’ cognition level and frequency of applying these methods is considered to be insufficient. It is suggested that in order to enhance the cognition level and efficient use of these methods there should be in-service education about the methods and also the teachers should have access to the resources on the use of these methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8144
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187477.pdf996.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons