Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8138
Title: Standardizasyonun uluslararası pazarlamadaki rolü ve Bursa tekstil sanayiinde bir uygulama
Other Titles: The role of standardization in international marketing and an application in Bursa textile industry
Authors: Tokol, Tuncer
Etel, Ebru
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Avrupa Topluluğu
European Community
Pazarlama
Marketing
Standartlaşma
Standardization
Tekstil endüstrisi
Textile industry
Uluslararası pazarlama
International marketing
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Etel, E. (1991). Standardizasyonun uluslararası pazarlamadaki rolü ve Bursa tekstil sanayiinde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Standard benzerleri için örnek tutulması, herkesçe kabul edilmiş ortak bir kavram, süreç veya nesne anlamına gelmektedir. İnsanlığın gelişmesine paralel olarak iletişim olanakları arttıkça sosyolojik, ekonomik ve siyasi alanlarda standardlaşma ortaya çıkmış ve yaygın hale gelmiştir. Standardlarm gelişimini standard çeşitleri içinde görmek olanaklıdır, ölçülerle başlayan Standard çalışmaları daha sonraları mühendislik ve denetim konularına uzanmıştır. Uygulama alanlarına göre ise standardlar işletme, endüstriyel, ulusal ve uluslararası olmak üzere dörde ayrıl maktadır. Yaşadığımız teknoloji çağında optimum kullanma uygunluğuna sahip bulunanı ortaya çıkarıcı faaliyet olarak görülen standardizasyon çalışmaları üretim planlaması, verimliliği arttırma, maliyet düşürme, belli kalitede mal ve hizmet üretme özellikle dış satımda pazar bulma gibi hedefle re yönelmiştir. Daha ileri aşamada ise standardizasyon uluslararası pazar lamanın ürün stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Global yaklaşım olarak isimlendirilen bu ürün stratejisi bir ürünü farklı ülkelerde pazarlarken bütün pazarlar için standard hale getirmektedir. Standardizasyon çalışmalarının en önemli örneğini 1992 Avrupa tek pazarına gitmekte olan AET ülkelerinde görmek mümkündür.standardların uyumlaştırma çalışmaları ile birleştirilerek uluslararası pazarlamanın faydasına sunulması CEN ve CENELEC gibi standardizasyon komitelerinin en önemli hedefleridir. Türkiye'de standardlaştırma çalışmaları Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Çalışmalar hızlı bir tempoda yürüdüğü halde Avrupa Ekonomik Topluluğuna girme hedefi içinde olunması dış pazarlara yönelmiş işletmelerin ulusal standardları uygulamadan uluslar arası standardlara yönelmesine sebep olmaktadır. Diğer bir deyişle standardizasyon kavramı işletme bazında anlaşılmadan uluslararası pazar- fcursolara yöneliş nedeniyle bilinçsizce uygulanmaktadır. Tekstil sanayiinde yapılan uygulama işletme bazında ortaya çıkan eksiklikleri yansıtmakta dır. Türkiye'de standardizasyon çalışmalarının işletme bazında ele alınarak dünya pazarlarına yöneltilmesi ve bu konuda işlev görecek TSE dışında bir örgüt kurulması temel önerilerdendir. Yukarıda özetlendiği şekilde bu çalışma dört bölümden oluşmakta dır. Bölüm başlıkları şunlardır : Standardizasyon Kavramı ve Niteliği, Standardizasyonun Uluslararası Pazarlamadaki Yeri ve Önemi, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda Standardizasyon ve Standardların Uyumlaştırılması Çalışmaları, Türkiye'de Standardizasyon Çalışmaları ve Bursa Tekstil Sanayiinde Bir Uygulama.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8138
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014528.pdf
  Until 2099-12-31
4.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons