Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8135
Title: Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasında gelir denetiminin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of income controlling in restructuring the public financial management
Authors: Çetinkaya, Özhan
Macunluoğlu, Özgür Utku
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
Keywords: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Mali disiplin
Mali saydamlık
5018 Numbered Public Financial Management and Control Law
Financial discipline
Financial transparency
Issue Date: 5-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Macunluoğlu, Ö. U. (2010). Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasında gelir denetiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak 1927 yılından günümüze etkin bir şekilde varlığını sürdüren 1050 sayılı kanunun yetersiz kalması ve mevcut ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunla mali saydamlık, performans yönetimi, yeni bütçeleme süreci, iç ve dış denetim gibi pek çok kavram Kamu Mali Yönetim yapımıza kazandırılmıştır. Hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde kamu kaynaklarının daha etkin, daha verimli ve daha ekonomik bir şekilde kullanılması kanunun amaçlarının başında gelmektedir. Bu çalışmada, özellikle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun unsurları ve getirdiği yenilikler gelir denetimi kapsamında incelenecektir.
As a result of economic and technological improvements in the world ,1050 numbered code of law which had been in application since 1927, was obviously insufficient and could not be a solution to the needs . 5018 numbered law code ,which was about public financial management, was put into application .A lot of new concepts such as the financial publicity,performance management,re-budgetting, in and out inspection have been added to the financial managemet.In the framework of financial publicity and giving accouts, It has been aimed that public sources be used more productive and more economical . In this study the elements of 5018 law code and the new aspect will be worked on.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8135
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311054.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons