Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8132
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaş, Hüseyin-
dc.date.accessioned2020-02-06T07:31:09Z-
dc.date.available2020-02-06T07:31:09Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationBaş, H. (1993). Preeklamptik gebelerde kordon kanı ve amniotik sıvı eritropoetin düzeylerinin fetal hipoksi ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8132-
dc.description.abstractGünümüzde en önemli perinatal mortalite ve morbidite nedeni olan preeklampsi, gebeliğin en sik medikal komplikasyonudur. Tüm gebeliklerin %6-8'ini komplike eder. Hem anne hem de fetus için risk taşıyan önemli bir obstetrik sorundur. Hastalığın etiyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Preeklampsinin fetusa başlıca tehlikesi vazospazm sonucu plasental perfüzyonun azalması ve buna bağlı oluşan kronik fetal hipoksidir. Erişkinde ve fetuslarda Eritropoetin sentezinin en önemli stimulüsü hipoksemi olduğundan ve Ep plasentayı geçmediğinden kronik intrauterin hipoksemi umbilikal plazmada Ep artışına neden olur. Bu çalışma Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dall'nda Ekim 1992-Haziran 1993 tarihleri arasında prospektif olarak planlanıp uygulandı. Preeklampsi (n:15) ve normal komplikasyonsuz kontrol grubu (n:15) olmak43 üzere toplam 30 olguda çalışıldı. İkiz gebelik, fetal ölüm, ablatio plasenta, diabetes mellitus, Rh izoimmünizasyonu, kronik hipertansiyon veya böbrek hastalığı olan olgular çalışma kapsamına alınmadılar. Maternal kan basıncı, ödem, proteinüri, tam kan sayımı ve kan biyokimyası ve doğumda doğum ağırlığı, amniotik sıvıda mekonyum, 1.ve S.dak. Apgar, amniotik sıvıda Ep, umbilkal ven plazmada Ep, umbilikal arter pH ve kan gazları çalışıldı. Eritropoetin konsantrasyonları EPO-TracT 125l RIA Kit INCSTAR Corparation-Stillwater, Minnesota U.S.A. kiti kullanılarak radyoimmünoassay yöntemiyle ölçüldü. Preeklampsi grubunda, umbilikal ven Ep ve amniotik sıvı Ep konsantrasyonları normal kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p<0.00l, p<0.001) ayrıca her iki grupta amniotik sıvı Ep konsantrasyonları, umbilikal ven plazma Ep konsantrasyonlarından anlamlı derecede düşüktü (preeklamptik grup için p<0.001, kontrol grubu için p<0.001). Gruplarda amniotik sıvı Ep/umbilikal ven Ep oranı farklı değildi. Kontrol grubunda bir ilişki gözlenmezken, preeklampsi grubunda umbilikal ven Ep ve amniotik sıvı Ep konsantrasyonları, umbilikal arter pH, baz fazlalığı ile negatif, pC02 ile pozitif korelasyon gösterdi. Preeklampsi grubunda sistolik/diastolik kan basıncı, ödem, proteinüri, ürik asit düzeyleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksekti. Gebelik yaşı, doğum ağırlığı, 1.ve 5.dak. Apgar değerleri kontrol grubundan anlamlı derecede düşüktü. Diğer parametreler anlamlı olarak farklı değildi. Umbilikal ven plazma Ep ve amniotik sıvı Ep konsantrasyonları ile klinik fetal hipoksi/asfiksi markerleri olan Apgar skoru ve mekonyum ile ilişki göstermedi.44 Preeklampside klinik fetal hipoksinin umbilikal venöz kanda artan Ep ile ve bununla güçlü korelasyon gösteren amniotik sıvı Ep konsantrasyonları antepartum tanısında yardımcı olabilir. Bununla birlikte klinik yararlılığını aydınlatmak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.format.extent57 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAmniotik sıvıtr_TR
dc.subjectEritropoietintr_TR
dc.subjectFetal hipoksitr_TR
dc.subjectFetal kantr_TR
dc.subjectGebeliktr_TR
dc.subjectPreeklampsitr_TR
dc.subjectAmniotic fluiden_US
dc.subjectErythropoietinen_US
dc.subjectFetal hypoxiaen_US
dc.subjectFetal blooden_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.subjectPre-eclampsiaen_US
dc.titlePreeklamptik gebelerde kordon kanı ve amniotik sıvı eritropoetin düzeylerinin fetal hipoksi ile ilişkisitr_TR
dc.title.alternativeCorrelation of cord blood and amniotic fluid erythropoietin levels with fetal hypoxia in preeclamptic pregnantsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031449.pdf
  Until 2099-12-31
1.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons