Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8131
Başlık: Primer enüresis nokturnada oksibutinin klorür ve desmopressin tedavilerinin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of oxybutinin chloride and desmopressin treatments in primary enuresis nocturna
Yazarlar: Kutlu, Sadık
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Desmopressin
Enürezis
Kloridler
Mesane
Parasempatolitikler
Enuresis
Chlorides
Urinary bladder
Parasympatholytics
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kutlu, S. (1994). Primer enüresis nokturnada oksibutinin klorür ve desmopressin tedavilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Primer esansiyel enuresis nokturnalı, 5-27 yaş larında, 45 olgu farmakolojik tedaviye verdikleri yanıt ve yan etkiler açısından değerlendirilmiştir. Randomize olarak oluşturulan, birinci grupdaki 20 hastada oksibu- tinin klorür 2x5 mg ( st 18.00 ve 22.00 de) peroral, ikinci grupdaki 25 hastada desmopressin (St. 22.00) de 1x20 Mgr. intranazal olarak kullanıldı. 2, 4 ve 6. haftalardaki takipleri ile karşılaş tırılan tedavi gruplarında oksibutinin klorür ile % 75, desmopressin ile % 84 yarar görüldü. Enuresis frekansı, tedavi sırasında, her iki grupda belirgin olarak azaldı ı (p < 0.01 ) Total yararlanım, enuresis frekans değişim-62- değerleri ile gruplar arasında fark saptanmadı. Sadece tedaviye tam yanıt (kür) oranı desmopressin ile oksi- but inine göre daha yüksek olarak bulundu. ( p < 0.05). Diurnal semptomlu ve daha önceki tedavilere dirençli olgular her iki ilaca benzer oranda ve iyi olarak yanıt verdi. ' Gruplara ait tedavi sonrası nüks oranları oksibu- tinin ile % 93, desmopressin ile % 76 idi (p>0.05). Oksibutinin ve desmopressin tedavileri ile karşılaşılan yan etkiler hafif olup, ilaç kesilmesini veya doz azaltılmasını gerektirecek derecede şiddetli bulunmamışdır. Sonuç olarak her iki ilaç enuresis nokturna tedavisinde kullanılabilecek etkili ve yan etkileri oldukça az terapotik ajanlardır. Enuresis nokturnanm spontan remisyon hızını kısmen de olsa arttırmak, çocukta kendine güveni sağlamak, kısa sürede etki elde etmek amacıyla desmopressin ve oksibutinin güvenle kullanılabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8131
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
033241.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.15 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons