Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8129
Title: Bursa ili merkez ilçede bulunan ve ithal ineklerle çalışan işletmelerde bakım, besleme, yönetim ve ahır içi koşullarının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the maintenance, feeding, management and evaluation of the barn conditions in the enterprises located in the central district of Bursa province and working with imported cows
Authors: Tuncel, Erdoğan
Ersoy, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Besleme
Bursa
Kür koşulları
Sığırlar
Zootekni
Feeding
Cure conditions
Cattles
Zootechnics
Issue Date: 23-Nov-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, K.(1994). Bursa ili merkez ilçede bulunan ve ithal ineklerle çalışan işletmelerde bakım, besleme, yönetim ve ahır içi koşullarının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, Bursa ili Merkez ilçede ithal sığırlarla çalışan işletmeleri, çeşitli yapısal ve teknik özellikler bakımından incelemek ve ithal hayvanların işletmecilere bekleneni verip, vermediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini örnekleme yoluyla belirlenen toplam 93 işletme oluşturmuştur. Araştırma sonucunda; Merkez ilçede ithal sığırlarla çalışan işletmelerin % 79.57 'sinin 1-6 kapasiteli küçük işletmelerden mey dana geldiği, hayvancılığa ayrılan arazi oranının ortalama % 32.10 olduğu, yem bitkileri üretimi yapılan ekim alanlarının ise 18.11±4.35 da olduğu belirlenmiştir. İşletmelerde kaba yem kaynağı olarak daha çok saman ve çayır kuru otu kullanılmakta ve sadece %8.60 'mm mısır silaj yapmakta olduğu belirlenmiştir. Yetiştiricilerin ortalama 13.92±1.5 kg süt elde ettikleri hayvanlarına günde 10.77±1.45 kg yoğun yem verdikleri gözlenmiştir. Barınakların teknik özellikleri, işletmelerin kapasiteleri arttıkça iyileşmektedir. Teknik yönden uygun olanların oranı % 21.51 ile kısıtlı kalmıştır. İşletmelerin buzağılarına günde 6.04±1.05 kg süt içirdikleri ve % 82.80 'inin yapay olarak süt içirme yöntemi uyguladıkları görülmüştür. Merkez ilçeye bağlı işletmelerde yapay tohumlamanın %92.48'lik bir oranla son derece yaygın olduğu belirlenmiştir. Gebelik başına tohumlama sayıları ise 1.80 ± 0.94 olarak saptanmıştır. İşletmelerin en büyük sağlık sorununun % 67.74 ile son atamama olduğu görülmüştür. Ayrıca işletmelerin % 81.72 'si süt-yem fiyat dengesizliğinden yakındıklarını da belirtmişlerdir.
This research was conducted to determine structural and technical properties and to find out whether the imported animals produce the expected yield at farms situated on the central district of Bursa, and in which imported catties were raised. The material of the study were 93 farms taken by sampling method. According to the results, it was determined that the small enterprises with 1-6 cows formed 79.57 % of those enterprises, the field ratio assigned for animal production was 32.10 % of total land the mean area for forage production was 18.11 ± 4.35 da. It was found that wheat straw and hay were generally used as bulky' feed source, corn silage were used in only 8.60 % of the total farms. It was observed that in average daily mean production of milk was 13.94 ± 1.5 kg per cow and feed to the animals with 10.77 ± 1.45 kg concentrate per day. The technical proporties of the barns improved with stocking capacity of the farms. The ratio of the farms which were excepted as technically suitable was 21.51 %. It was determined that 6.04 ± 1.05 kg of milk was given to the calves. Bucket milk feeding program was used at 82.80 % of the farms. Cows were inseminated artificialy in 92.48 % of the farms. The average number of insemination for per conception was 1,80 ± 0.94. The most important health problem was retained plecenta (67.74 %). 81. 72 % of the breeders complained about milk price/concentrate price ratio.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8129
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033803.pdf
  Until 2099-12-31
2.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons