Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8123
Title: Hipertiroid ve hipotiroidinin iskelet kası fonksiyonları ve bunun kas kapillerizasyonu ile ilişkisinin araştırılması
Other Titles: The functions of the skelatal muscles in hyper-hypothyroidsm and the investigation of their relations with muscle capillarity
Authors: Özlük, Kasım
Noyan, Behzat
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: SOL
EDL
Kapillerizasyon
Hipertiroidizm
Hipotiroidizm
Capillarity
Hyperthyroidism
Hypothyroidism
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Noyan, B. (1994). Hipertiroid ve hipotiroidinin iskelet kası fonksiyonları ve bunun kas kapillerizasyonu ile ilişkisinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada hipertiroidi ve hipotiroidi oluşturulan sıçanların izole M. soleus ve M. extensor digitorum longus kaslarının izometrik kasılma özellikleri, kapillerizasyonları ve bu parametrelerin birbirleriyle olan ilişkisi araştırıldı. Deney üç gruba ayrıldı ve her grupta 20 sıçan kullanıldı. Kontrol grubuna 30 gün i.p. 0.75 ml/gün serum fizyolojik, hipertiroidi grubuna 30 gün i.p. L-Tiroksin ( 40 ug/100 gr vücut ağırlığı/gün ) ve hipotiroidi grubuna da bir defa i.p. 0.75 mCi I131 enjeksiyonları yapıldı. Hipotiroidide enjeksiyondan 3 hafta sonra ve diğer gruplarda da 30 günlük sürelerin sonunda sıçanların her iki taraflı soleus ve EDL kasları izole edildi. Kalplerinden ponksiyonla kan alındı, serumlarında serbest ve total T3, T4 tayinleri yapıldı. Sağ bacağın EDL ve soleus kaslarına, izole organ banyosunda tek ve tetanik uyaranlar verilerek, oluşturdukları izometrik kasılmalar poligraf yardımı ile kaydedildi. Bu kayıtlardan kasılma zamanı, yarı gevşeme zamanı, maksimal kasılma gücü ve tetanik maksimal kasılma gücü parametreleri ölçüldü. Sol bacağın EDL ve soleus kaslarından histolojik preparasyonlar yapılarak, mikroskop altında kasların kapiller yoğunlukları tesbit edildi. İzometrik kasılma ve kapiller yoğunluk parametrelerinin gruplar arasındaki farklılıkları istatistiksel olarak değerlendirildi. Ayrıca gruplarda izometrik kasılma özellikleri ile kapiller yoğunluklar arasında ilişki olup olmadığı da araştırıldı. Serbest ve total Î3, T4 hormon düzeylerinde hipertiroidill grupta anlamlı bir artış ve hipotiroidili grupta da anlamlı bir azalma görüldü. Hipertiroidili grupta @ol©us kasının kasılma ve yarı gevşeme zamanı kısaldı.Maksimal kasılma gücü ve tetanik maksimal kasılma gücü azalırken, kapiller yoğunluğunda artış görüldü. EDL'nin ise, maksimal kasılma gücü ve tetanik maksimal kasılma gücü kontrole göre azalma gösterdi. Hipertiroidide, hem soleus hem de EDL'nin izometrik kasılma özellikleri ile kapiller yoğunlukları birbirlerinden bağımsız değişim gösterdiler. Sadece EDL'nin kasılma zamanı ile kapiller yoğunluğu arasında negatif bir korrelasyon görüldü. Hipotiroidili grupta soleus kasının kasılma ve yarı gevşeme zamanı uzadı. Maksimal kasılma gücü ve -tetanik maksimal kasılma gücü azaldı. Kasın kapiller yoğunluğu ise değişmedi. EDL'nin sadece tetanik maksimal kasılma gücünde azalma görüldü. Hipotiroidide, soleus ve EDL kaslarının izometrik kasılma özellikleri ile kapiller yoğunluğu değişimleri arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Sadece soleus kasının tetanik maksimal kasılma gücü ile kapiller yoğunluğu arasında pozitif bir korrelasyon görüldü.
In this study, the isometric contraction properties and capillarities of isolated M. soieus and M. extensor digitorum longus muscles in hyper-hypothyroid rats and the relation between these parameters have been investigated. The experiment was carried out in 3 groups, each group consisted of 20 rats. The control group received for 30 days 0.75 ml / day NaCI % 0.09 i.p., the hyperthyraid group received also for 30 days L-Tyroxine ( 40 ug / 100 gr body weight / day ) i.p., and the hypothyroid group received a single injection of 0.75 mCi 131I i.p. In the hypothyroid group 3 weeks after the injection, in the other groups after the 30 day period, the soieus and EDL muscles have been isolated bilaterally in the rats. Their hearts have been punctured and free and total T3( T4 levels measured in their sera. The EDL and soieus muscle of the right leg have been stimulated by single and tetanic impulses. In the isolated tissue bath and their isometric contractions have been recorded by polygraph. From these recordings, contraction time, half relaxation time, twitch tension and tetanic force have been measured. EDL and soieus muscle of the left leg have been histologically prepared and their capillary densities have been microscopically determined. The differences in isometric contraction and capillary density among the group have been statistically evaluated. On the other hand, the correlation ; if any, between contraction properties and capillary densities in the groups has been tested. The hyperthyroid group showed a significant increase while the hypothyroid group had a significant decrease in free and total 13, T4 levels. The contraction and half relaxation time of the soleus muscle has shortened in the hyperthyroid group. Its twitch tension and tetanic force decreased while capillary density increased. As for EDL, twitch tension and tetanic force decreased compared to the control group. In the hyperthyroid group, the isometric contraction properties and capillary densities of both the soleus and the EDL varied independently from each other. A negative correlation existed only between the contraction time and capillary density of the EDL. In the hypothyroid group, the contraction and half relaxation time of the soleus muscle has lengthened. The twitch tension and tetanic force has decreased while its capillary density has not changed. Only the tetanic force has been observed to decrease in the EDL. In the hypothyroid group, no significant relation existed between the Isometric contraction properties and capillary density changes of the soleus and the EDL muscles. A positive correlation existed only between the tetanic force and capillary density of the soleus muscle.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8123
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033797.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons