Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8118
Title: Toprak tekstürü ve tuzluluğunun karanfilin gelişimi ve çiçek niteliği üzerine etkileri
Other Titles: See on soil texture and the development of clove and flower quality
Authors: Özgümüş, Ahmet
Korkmaz, Gürler Cihangir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Bitki gelişimi
Plant development
Karanfil
Dianthus
Toprak
Soil
Issue Date: 20-Jan-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, G. C. (1995). Toprak tekstürü ve tuzluluğunun karanfilin gelişimi ve çiçek niteliği üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma , toprağa farklı oranlarda turba ve kum katliamcının yanısıra, farklı tuzluluk düzeyindeki besin çözeltileri ile beslemenin torba kültürü ile yetiştirilen karanfilin verimi, çiçek, kalitesi ve besin maddeleri içeriği üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Deneme plastik örtülü serada torba kültürü şeklinde, 3 faktörlü tesdüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş, 30 litre hacimli polyetilen torbaların içerisine doldurulan karışımlar deneme alanına yerleştirildikten sonra , her torba için 10'ar adet olmak üzere denemenin bitkisel materyalini oluşturan Astar çeşidi standart tip köklü karanfil çelikleri dikilmiştir. Torbalara 15 x 15 cm aralıkla dikilen karanfil çelikleri arasına, iki bitki için bir damlatıcı olmak koşuluyla damla sulama sistemi yerleştirilmiştir. Denemenin karışımlarının hazırlanmasında turba’nın %10 ve 40; kumun ise %0, 25, 50 Tik oranları kullanılmıştır. Hazırlanan yetiştirme torbalarına damla sulama sistemi yardımıyla , üç ayrı düzeyde (2.40, 3.25 ve 3.70 mS.cm~l) elektriksel iletkenliğe (tuzluluğa)sahip besin çözeltileri uygulanmıştır. Söz konusu olan bu besin çözeltilerinin hazırlanmasında, Sormeveld ve Anıold (1983), tarafından önerilen besin çözeltisi baz olarak ele alınmıştır. Bu çözelti konsantrasyonu l.grup çözelti olarak ele alınmış ve bu çözeltideki besin maddesi konsantrasyonları değiştirilmeksizin bu konsantrasyonun %50 ve %100‘ daha fazlasını içerecek şekilde 2. ve 3. grup çözeltiler hazırlanmıştır. Hazırlanan bu stok çözeltiler, uygulama sırasında 1/100 oranında su ile seyreltilerek bitkilere verilmiştir. Deneme s<xıuçlarına göre ise; kullanılan besin çözeltisinin tuzluluk düzeyleri, karanfil çiçdderinin sayıları (verimi), sap kalınlığı ve uzunluğu ile saptaki boğum sayısı üzerine herhangi bir etkide bulunmamasına karşın, tuzluluk düzeyleri çiçeklerin kaliks çapları üzerinde istatistiksel olarak %5 seviyesinde önemli bulunmuştur. D enemede yer alan turba oranlarının %10'dan %40 *a çıkması ile çiçek sapı uzunluğu ve kalınlığı ile kaliks çapında önemli artış akın olduğu belirlenmiştir, türaba oranının , çiçek sayısı üzerine olan etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamasına karşın, kaliks çapı, sap uzunluğu ve kalınlığı ile saptaki boğum asyısı üzerinde istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Denemede etkisi kimi zaman görülen kum oranının da, saptaki boğum sayısı ve çiçek sapı kalınlığı üzerindeki dikişi istatistiksel olarak %5 düzyinde önemli bulunurken, çiçek sayısı, kaliks çapı ve sap uzunluğu üzerine herhangi bir etkiye r astl anam amıştır. Denemede yer alan besin çözeltilerinin tuzluluk düzeylerinin artışına paralel olarak yaprakların toplam Mn içerikleri genel olarak azlma eğlimi gösterirken, Na içeriği ise önce azalma eğlimine gitmiş fakat daha sonra ise değişmeyerek sabit bir seyir izlemiştir. Toprağa katılan turba oranına göre, karanfil yapraklarının toplam P, Mg, Fe, Zn ve Mn içeriklerindeki değişim istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli bulunurken, turba oranının yaprakların toplam N, K, Na, Ca ve Cu içerikleri üzerine istatistiksel olarak herhangi önemli bir etkisi belirlenememiştir. Genel bir değeri en dinme yapılacak olursa ; tuzluluk düzeyleri AS TOR. çeşidi karanfilin verimini etkilememiş , bu durum hem tek dönemde hasat değerlendirmelerinin yapılmış olması han de karanfil bitkisinin tuza karşı dayanımının iyi olması ile açıklanmıştır. Ayrıca deneme sonuçlarına göre farklı uygulamaların , toprağın değişebilir katyonları üzerine ve de yarayışlı mikro el ran eni içerikleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında direkt olarak hem çiçeğin kalitesi üzerine hemde yapraklarında ki besin maddesi içerikleri üzerinde de istatistiksel olarak önemli etkilerin olduğu bulunmuştur.
The study was conducted to investigate the effedts of sand and peat ratios added to the soil and EC levels of nutrient solution on flower produdion and çuality and nutrient element contents af camatian (Dianthus caryophyllus) grown in potyethylene grawing bags. Two 1 evele of peat (10 and 40 %) and three levels of sand (0,25 and 50 %) were added to the soil, and 10 rooted cuttings of cultivar AS TOR were planted in eadı bag having 30 liters growing medium Three different concentrations of a certain nutrient solution were apptied throuğh drip irrigation, to create different EC levels. There was no significant effect of the treatments on flower numbers of camation. However there were statistically significant differences (at %1 levels) befrveen the two peat ratios in terme of the stem length, stem diameter and cali* diamder of flovvers. The effeds of EC on cali* diameter , and sand ratios on stem diameter were also found to be statistically significant at 5% levels.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8118
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045302.pdf
  Until 2099-12-31
9.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons