Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8112
Title: Kur`an`da ahlak ilkeleri -Tevrat, Zebur ve İncil`le mukayeseli bir çalışma-
Other Titles: Ethical principles in the Qur`an -A comparative study with the Torah, the Psalms and the new testament-
Authors: Çetin, Abdurrahman
Kiraz, Celil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur'ân
Tefsir
Ahlâk
Tevrat
Zebur
İncil
Qur’ân
Qur’ânic interpretation
Ethics
The Torah
The psalms
The new testament
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kiraz, C. (2005). Kur`an`da ahlak ilkeleri -Tevrat, Zebur ve İncil`le mukayeseli bir çalışma-. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tez, giriş, dört ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde, araştırmada incelenen sorun, bu sorunu çözmek için kullanılan yöntem ve araştırmada yararlanılan kaynaklar genel olarak tanıtılmıştır. Birinci Bölüm’de, Ahlak İlmi, Ahlak Felsefesi ve Dini Ahlak Anlayışları başlığı altında, ahlak ilminin tanımı, konusu, gayesi ve kısımları, ahlak ilminin diğer disiplinlerle ilişkisi, önemli teorik ahlak problemleri, önemli ahlak ekolleri ve Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm’da ahlak anlayışı konuları incelenmiştir. İkinci Bölüm’de, Bireysel ve Ailevi Ahlak ilkeleri başlığı altında, Kur'ân’ın ve önceki kutsal kitapların genel olarak bireye bakısı, bireyin Allah'a karsı ahlâkî sorumlulukları, Kur'ân’ın ve önceki kutsal kitapların genel olarak âileye bakısı ve âile bireylerinin birbirlerine karşı ahlâkî sorumlulukları konuları işlenmiştir. Üçüncü Bölüm’de, Toplumsal Ahlâk ilkeleri başlığı altında, Kur'ân’ın ve önceki kutsal kitapların genel olarak topluma bakısı ve doğruluk, cömertlik, iffet gibi toplumsal ahlâk ilkeleri incelenmiştir. Dördüncü Bölüm’de de Devlet, Siyâset, ve Tiicâretle ilgili Ahlâk ilkeleri başlığı altında, Kur'ân’ın ve önceki kutsal kitapların genel olarak devlet ve siyasete bakısı, devlet adamlarının ve vatandaşların ahlâkî sorumlulukları, Kur'ân’ın ve önceki kutsal kitapların genel olarak is ve ticarete bakısı, is ve ticaretle ilgili ahlâk ilkeleri incelenmiştir. Sonuç kısmında da, araştırmamızda vardığımız sonuçlar genel hatlarıyla zikredilmiştir. Çalışmada yararlandığımız kaynakların sıralanmasıyla da teze son verilmiştir.
The thesis is composed of an introduction, four main parts and a result. In the introduction, the problem that examined in the study, the method which used to solve this problem and the bibliographical sources that benefitted in the study are generally presented. It is examined in the Part One, under the title of The Science of Ethics, The Philosophy of Ethics and The Approaches of The Religious Ethics, the definition of the science of ethics, its subject, its aim, its parts, its relations with the another disciplines, important ethical schools, understanding of the ethics in the Judaism, Christianity and Islam. It is examined in the Part Two, under the title of Ethical Principles of Individual and Family, the subjects of the general looks of the Qur’ân and previous sacred books to the individual, the individual’s ethical responcibility toward God, the general looks of the Qur’ân and previous sacred books to the family and the ethical responcibilities of the members of family each other. It is examined in the Part Three, under the title of Social Ethical Principles, the subjects of the general looks of the Qur’ân and previous sacred books to the society, the ethical principles of the society in the Qur’ân and previous sacred books like honesty, generosity and chastity etc. It is examined in the Part Four, under the title of the Ethical Principles Reletad to The State, The Politics, The Work and The Trade, the subjects of the general looks of the Qur’ân and previous sacred books to the state and politics, the ethical responcibilities of the statemen and citizens, the general looks of the Qur’ân and previous sacred books to the work and trade, the ethical principles relating to the work and trade. It is mentioned in the Part Result, the results which we reached in the study. We ended the study with listing of the sources that we used in the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8112
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188708.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons