Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8106
Title: Tekstil endüstrisi atık sularında sentetik boyarmaddelerin ozonlama tekniği ile oksidasyonu
Other Titles: Oxidation of synthetic dyes with ozonation method in textile industry wastewaters
Authors: Kutlu, Seval
Doğru, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil endüstrisi
Atıksu arıtma
Renk giderim
Ozon
Kimyasal arıtma
Textile industry
Treatment technologies
Color removal
Ozonation
Chemical treatment
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğru, E. (2003). Tekstil endüstrisi atık sularında sentetik boyarmaddelerin ozonlama tekniği ile oksidasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa ilinde kurulu olan bir endüstriyel tesise ait sentetik boyar maddeler içeren tekstil atıksularında ozonlama yöntemi ile renk giderim etkisi ve KOI giderim verimleri araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, ele alınan 550 mVgün debili tekstil endüstrisi hakkında bilgi verilmiş olup; deneysel çalışmaların yürütülmesi sırasında kullanılan deney düzeneği ve izlenen deney programı neticesinde elde edilen veriler değerlendirilerek, öneriler aktarılmıştır. Çalışma kapsamında; mevcut arıtma tesisinin dengeleme ünitesi çıkışından alman atıksu numunesi üzerinde kimyasal arıtılabilirlik deneyleri uygulanarak optimum koagülant FeSÛ4 ve optimum koagülant dozu 300 mg/1 olarak belirlenmiş ve uygulanmış, ardından arıtılmış atıksu saf oksijen beslemeli olarak ozonlama işlemlerine tabi tutulmuştur. Deneysel çalışmalarda, 10 dakikalık 285 mg/1 O3 dozajında ozon gazının atıksu ile teması neticesinde %81 renk giderim verimi elde edilmiştir. Atıksuda %18 KOI giderim verimi gerçekleşmiş olup Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğince belirlenmiş deşarj standartlarına erişilmiştir. Çalışmada, bulunan değerlerle yetinilmeyerek ayrıca atıksu numuneleri üzerinde ozon ile oksidasyon işlemine devam edilmiş, 60 dakikalık toplam 1710 mg/1 dozunda ozonlama neticesinde %91 KOI giderim verimi elde edilmiştir. Renk parametresinin de elde edilen sonuçlara benzer olarak %92 oranında gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ozon ile oksidasyon işlemlerinin söz konusu tekstil endüstrisi atıksularının arıtılabilirliğine olumlu katkıda bulunduğu bu çalışma ile ortaya konmaya çalışılmıştır.
In this study the colour removal and the effects on COD removal effiency of ozonation method by wastewater from a textile industry settled in Bursa which produces textile with synthetic dyeing chemicals has been examined. The study causes, information about the significant textile industry with a flow of 550m3/day and also by the valuating of the datas found out with the results of the experimental program, suggestions had been given. In the study, raw wastewater had been chemically treated by optimum koagulant FeS04 and optimum koagulant dosage 300 mg/1 which expired with jar tests, wastewater samples had been ozonated by 285 mg/1 dosage for 10 minutes with pure oxygen feeding and about %81 color removal had been obtained. In the wastewater % 18 COD removal effiency materialized within the discharge standarts determined by the Water Control Regulations had been reached. Also not being contented with the found values, oxidation with ozone process continueted on the wastewater samples and as a result of 60 minutes total 1710 mg/1 dosage, %91 COD removal output had been obtained. Colour parameters also came out as %91 which is similar to obtained results. The positive contribution of Oxidation with Ozone process to treatment ability for the Textile Industry wastewater have been tried to be achieved by this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8106
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139922.pdf
  Until 2099-12-31
4.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons