Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8096
Title: Ekmeklik buğdaylarda diallel analiz yöntemi ile bazı tarımsal özelliklerin kalıtım durumlarının saptanması
Other Titles: Determination of inheritance of some agricultural traits in common wheat by diallel analysis
Authors: Yağdı, Köksal
Aydoğan, Esra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ekmeklik buğday
Diallel analiz
Agronomik ve kalite özelliklerinin kalıtımı
Common wheat
Diallel analysis
Heritability of agronomic and quality traits
Issue Date: 2-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğan, E. (2003). Ekmeklik buğdaylarda diallel analiz yöntemi ile bazı tarımsal özelliklerin kalıtım durumlarının saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, ekmeklik buğdaylarda (Triticum aestivum L.) diallel analiz yöntemi ile bazı tarımsal özelliklerin kalıtım durumlarının saptanması amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi' nde yürütülmüştür. Çalışmada farklı orijinli altı ekmeklik buğday genotipi kullanılarak, yarım diallel melezlemeler geçekleştirilmiştir. Fi bitkileri ve anaçları üzerinde bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oram ve gluten içeriği özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, bitki boyu ve gluten içeriği bakımından eklemeli ve dominantlığın, başak boyu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı ve ağırlığı, 1000 tane ağırlığı ve protein oram bakımından ise dominantlığın söz konusu olduğu saptanmıştır. Anaçlara ilişkin çizilen Wr, Vr grafiği sonuçlarına göre ise, başak boyu ve gluten içeriği özelliklerinde kısmi dominantlık, diğer özelliklerde ise üstün dominantlık durumu tespit edilmiştir. Özellikler içerisinde dar ve geniş anlamda kalıtım dereceleri ise sırasıyla 0.705 - 0.961 ile en yüksek olarak gluten içeriğinde belirlenmiştir. Bu özelliğin erken generasyonlarda kalite yönünden yapılacak seleksiyonda iyi bir kriter olduğu sonucuna varılmıştır.
This research was conducted in Uludağ University Agriculture Faculty to determinate the inheritance of some agricultural traits in common wheat (Triticum aestivum L.) by diallel analysis. In this research, crossbreedings were made by using six different originated common wheat genotypes. Plant height, spike length, spikelet number/spike, seed number/ spike, seed weight/spike, 1000 kernel weight, test weight, protein and gluten content were investigated over Fi plants and parents. At the end of the research, cumulative and dominancy was found for plant height and gluten content, dominancy for spike length, spikelet number/spike, seed number/ spike, seed weight/spike, 1 000 kernel weight and protein content. According to the Wr, Vr graphics about parents, was observed partial dominance in spike lenght and gluten content and over dominance in the other traits. Heritability was determinated highest in the gluten content 0.705 and 0.961 in respect of narrow and broad sense. It's concluded that gluten content is favorable criterion in selection of early generations for quality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8096
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139921.pdf
  Until 2099-12-31
3.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons