Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8089
Title: Premenstrüel astım prevalansı ve değerlendirilmesi, astımlı kadınlar ile sağlıklı kadınların premenstrüel semptomlar açısından karşılaştırılması
Other Titles: The prevalence and evaluation of premenstrual asthma, comparing premenstrual symptoms with asthmatic and healthy women.
Authors: Ediger, Dane
Bahçetepe, Dilek Çetiner
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Astım
Premenstrüel astım
Premenstrüel sendrom
PEF
Asthma
Premenstrual asthma
Premenstrual syndrome
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bahçetepe, D. Ç. (2012). Premenstrüel astım prevalansı ve değerlendirilmesi, astımlı kadınlar ile sağlıklı kadınların premenstrüel semptomlar açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Premenstrüel sendrom (PMS), menstrüel siklusun luteal fazında ortaya çıkan, fiziksel, psikolojik sıkıntı ve önemli davranış değişiklikleri olarak tanımlanmaktadır. Premenstrüel Astım (PMA) ise aynı dönemde astım semptomlarında ve akciğer fonksiyonlarında kötüleşmeyle giden klinik bir durumdur. Yapılan çalışmalarda PMA'lı kadınlarda PMS insidansı kontrol gruba göre yüksek bulunmuştur. Çalışmamızın amacı; astımlı kadınlarda PMA prevelansını belirlemek ve bu hastaların premenstrüel semptomlarının dağılım ve şiddetini sağlıklı kadınlarla karşılaştırmaktır.Çalışmamıza 18-49 yaş arasında 30 astımlı kadın ve kontrol grubu olarak 30 sağlıklı kadın alınmıştır. Hastalara astım ve menstrüel siklus ilişkisini gösteren soruları içeren anket formu dolduruldu ve 12 hafta boyunca günde 2 kez, astım semptom skoru ve PEF [Peak Ekspiratuvar Flow (tepe akım hızı)] düzeyleri ölçüldü. Her iki gruba PMS' i değerlendiren anket uygulandı. Premenstrüel dönemde hastaların % 33,3'ü astım semptomlarında artış tanımlarken, bu dönemde semptom skorunda artış olan %26,6 hasta vardı. PEF değerlerine göre, luteal faz ortalama PEF değeri, folliküler faza göre %20 düşük bulunan 5 hasta (%16,6) objektif olarak PMA tanısı aldı. Astımlı ve sağlıklı kadınlarda premenstrüel semptomlar açısından fark saptanmadı. PMS şiddeti, bu dönemde astım semptomları artan hastalarda, artmayanlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. PMA tanısı alanlarda depresif semptomlar ve su tutulumu diğer astımlılara göre anlamlı şekilde yüksek saptandı.Sonuç olarak, astımlı kadınların anamnezinde premenstrüel döneme ait semptomlara yer verilmesinin önemi ve PMA tanısı alanlarda astım tedavisi düzenlenirken bu durumun göz önünde tutulmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda daha geniş çalışmalara ihtiyaç olduğu ve elde edilecek sonuçların PMA tanı ve tedavisine yaklaşımda yol gösterici olacağı kanısındayız.
Premenstrual syndrome (PMS) is described as a physical and psychological distress with important behavioral changes occuring in the luteal phase of the menstrual cycle. Premenstrual asthma (PMA) within the same period, is a clinical situation leading to worsening of asthma symptoms and lung functions. Studies showed that the incidence of PMS, in women diagnosed with PMA, is significantly higher than the control group. The purpose of our study is to determine the prevalence of PMA in women with asthma and to compare the distribution and severity of the premenstrual symptoms of this patients with healthy women.In our study between the ages of 18-49 years, 30 asthmatic women and 30 healthy women, as a control group were included. Patients were asked to fill out a questionnaire including questions about the relationship of asthma and the menstrual cycle. Asthma symptom scores and PEF [peak expiratory flow (peak expiratory flow rate)] levels of the patients were measured twice a day for 12 weeks. To evaluate PMS, a questionnaire was administered to both groups. İn premenstrual period, 33.3%of the patients define an increase in asthma symptoms whereas 26.6% of patients which is an increase in symptom score. During this period, only 16,6 % (5) of patients were diagnosed as PMA having 20% lower PEF levels in luteal phase than in follicular phase. There was no difference between healthy and asthmatic women about premenstrual symptoms. PMS severity of the patients whose asthmatic symptoms worsens in this period was significantly higher than patients whose asthma symptoms do not change. The patients with PMA were found to be having significantly higher depressive symptoms and water retention than other asthmatic patients.As a result, this study showed the importance of questioning the asthmatic women about theır symptoms in premenstrual period and also it showed that patients, who are diagnosed as PMA, may need rearrengement of theır asthma therapy in this period. We believe that arge studies are needed, from which we can obtain more extensive results in order to diagnose and treat PMA.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8089
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308164.pdf794.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons