Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8085
Başlık: Arnavutluk ve İslâm Miras Hukuku'nun mevzuatları arasındaki benzerlik ve farklılıkların hukuki tahlili
Diğer Başlıklar: Similarities and differences between Albenian and Islamic Law of succession and its juristic anlyse
Yazarlar: Karahan, Abdullah
Vathaj, Emirjon
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Miras
Fıkıh
Arnavutluk
İslâm hukuku
Fiqh
Inheritance law
Albania
Islamic law
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Vathaj, E. (2011). Arnavutluk ve İslâm Miras Hukuku'nun mevzuatları arasındaki benzerlik ve farklılıkların hukuki tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, Arnavutluk Miras Hukuku ile İslâm Miras Hukuku mukayeseli olarak ele alınmaktadır. Çalışma, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde, Miras Hukukun mahiyeti, tarihte ve günümüzde bulunan miras sistemleri, Arnavutluk ve İslâm Miras Hukuku’nun kısa bir değerlendirilmesi yapılmıştır. İkinci bölümde, Arnavutluk ve İslâm Miras Hukuku’nun benzerlikleri ve farklılıkları tespit edilerek, mirasın rükünleri, sebepleri, mirasçı olma şartları ve mirasa engel olabilecek durumlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, mirasın taksimi ve taksim türleri, taksimin iptalini gerektirecek durumlar, mirastaki vasiyetin konumu ve evlat edinme, erkeğin kadından fazla hisse alması gibi konular iki hukuk sistemi açısından karşılaştırılmalı olarak ele alınmaya çalışılmıştır.
In this study Albanian and Islamic Law of succession is held in a comparative way. This study consists of introduction, three main parts and conclusion. In the first chapter a short analyse of the true nature of law of succession, different laws of successions which exist in past and present and Albenian and Islamic Law of succession has been done. In the second chapter, after finding out the similarites and differences of Albanian and Islamic law of succession, the parts of inheritence, basic requirements to be an inheritor and preventive circumstances of being an inheritor are studied. In the third chapter the division of inheritance and sorts of division, circumstances which require abrogation of inheritance, the effect of will in inheritance, adoption of a child, the reason why men superior to women in inheritance etc. are held through both, Albanian and Islamic law systems in a comparative way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8085
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
294837.pdf938.39 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons