Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8081
Title: Kronik ve epizodik tipte migren hastalarında beyin volüm değişiklikleri ve ilişkili kognitif fonksiyonların sağlıklı bireyler ile karşılaştırılması
Other Titles: A comparison of the relations between brain volume differences and cognitions between chronic and episodic migraine patients and healty controls
Authors: Zarifoğlu, Mehmet
Şener, Deniz Kamacı
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Migren
Beyin atrofisi
Kognisyon
Freesurfer
Migraine
Brain atrophy
Cognition
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şener, D. K. (2012). Kronik ve epizodik tipte migren hastalarında beyin volüm değişiklikleri ve ilişkili kognitif fonksiyonların sağlıklı bireyler ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Migrenin benign bir hastalık olup olmadığı, kronik migrenin kalıcı santral sinir sistemi disfonksiyonuna yol açıp açmadığı ile ilgili sorular migren ile kognitif işlevler ve kortikal ve subkortikal beyin volümleri arasındaki ilişkileri araştırmaya yöneltmiştir.Çalışmamızda, migren ile ilişkili beyin hasarını ve eşlik eden kognitif bozukluğu göstermeyi amaçladık.Çalışmaya ICHD 2004 sınıflmasına göre 20 tane epizodik ve 20 tane kronik migren tanısı alan toplam 40 hasta ve 20 kontrol olgusu alınmıştır. Olgulara uzman psikolog tarafından nöropsikolojik testler yapılmış, tüm olguların otomatik segmentasyon yöntemi ile bilateral kraniyal subkortikal volümleri ölçülüp ve tüm volümler total intrakraniyal hacme oranlanmıştır.Volümetrik incelemede sol hipokampus ve sağ amgdala volümü kronik migren grubunda epizodik migrenliler ve kontrol grubuna göre atrofik saptanırken, sol lateral ventrikül volümü büyük saptanmıştır. Dikkat testlerinden ileri sayma, mental kontrol testlerinden tek sayıları sayarken yapılan hata, mental kontrol testlerinde toplam hata açısından istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır. Bu testlerin gruplar arası analizinde epizodik ve kronik migren grubu arasında anlamlı farklılık saptanmazken, migrenli grup ile kontrol grubu arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Beyin volümlerinde düşme ve nöropsikolojik testlerde ki bozulmanın ağrılı gün sayısı ve migren hastalık süresi ile pozitif korelasyonun olduğu saptanmıştır.Literatürde yapılan çalışmalarda migren hastalarında beyin volüm değişklikleri ile ilgili otomatik segmentasyon yönteminin kullanıldığı ve aynı hastalarda nöropsikolojik testler ile kognisyonun değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yaptığımız bu çalışma ile literatüre katkı sağlayan bilgiler elde edilmiştir.
The questions whether migraine is a benign disease or not and whether chronic migraine causes permanent central nervous system damage or not made people research about the correlation between migraine and cognitive functions and cortical-subcortical brain volume.In our study, we aimed to demonstrate migraine related brain damage and concomitant cognitive disorder.Forty patients, comprising 20 patients diagnosed with episodic migraine and 20 patients with chronic migraine according to ICHD 2004, and 20 control cases are included in our study. Neuropsychological tests were applied to cases by a senior psychologist. In all cases, bilateral cranial subcortical volumes were measured with automatic segmentation method and these volumes are compared with total intracranial volumes.Left hippocampus and right amygdala volume were considered as atrophic in chronic migraine group compared to episodic group and control cases while left lateral ventricule volume was detected as large. Counting forward, an attention test and errors in counting odd numbers, a mental test were considered as statistically significant with respect to total number of errors in mental tests. The difference between chronic and episodic migraine group was not statistically significant while the difference between migraine group and control cases was statistically significant in intergroup analysis. Decreased brain volume and defect in neuropsychological tests were found to have a positive correlation with the number of days with pain and duration of migraine disease.There is no study in the literature about brain volume variations in migraine patients in which automatic segmentation method was used and evaluation of cognition by neuropsychological tests for the same patients. In this study, we obtained data which would make a contribution to the literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8081
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308162.pdf675.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons