Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8075
Title: Sekizinci sınıf olasılık konularında aktif öğrenme yöntemi ile öğretimin öğrenci başarısı açısından incelenmesi
Other Titles: An Investigation of eight grade students achivement at probability unit instructed with active learning method
Authors: Altun, Murat
Memnun, Dilek Sezgin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Matematik öğretimi
Aktif öğrenme
Genel çarpma kuralı
Genel çarpma kuralının öğretimi
Permütasyon
Permütasyon kavramının öğretimi
Olasılık
Olasılık kavramının öğretimi
Mathematics education
Active learning
General multiplication rule
Teaching of general multiplication rule
Permutation
Teaching of permutation concept
Probability
Probability teaching
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Memnun, D. S. (2003). Sekizinci sınıf olasılık konularında aktif öğrenme yöntemi ile öğretimin öğrenci başarısı açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, permütasyon ve olasılık ünitesinde yer alan konuların 8. sınıfta aktif öğrenme yöntemi ile yapılan öğretiminin, öğrenci başarısında yarattığı farklılıkları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma deneysel bir çalışmadır ve çalışmayı gerçekleştirmek için Bursa ili Namık Kemal İlköğretim Okulu’na devam eden 8. sımf öğrencilerinin bulunduğu üç şube deney grubu, Bursa ili Süleyman Cüra İlköğretim Okulu’na devam eden 8. sınıf öğrencilerinden seçilen üç şube de kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışmaya; deney grubundan 90, kontrol grubundan 107 öğrenci katılmıştır. Aktif öğrenme yöntemine uygun olarak ders planlan hazırlanmış ve deney grubunda ders programında belirlenmiş olan matematik ders saatleri içerisinde uygulanmıştır. Öğretim bu üniteye yıllık program içinde ayrılmış süre olan 12 ders saati süresince devam etmiştir. Deneysel çalışmanın 4 saati permütasyon konularına, 8 saati olasılık konularına ayrılmıştır. Aktif öğrenmenin gereği olarak ders planlarında etkinliklere ağırlıkla yer verilmiştir ve 8-C sınıfında 15, 8-A ve 8-B sınıflarında ise 13 etkinlik yapılmıştır. Aynca her bir gruba 7 ödev etkinlik verilmiştir. Çalışma sırasında öğrenciler gruplar halinde çalışmışlardır. Etkinliklere katılan gruplar, araştırmacı tarafından, etkinliğin gerektirdiği sayıda öğrenciden oluşturulmuştur ve gruplardaki öğrencilerin grup çalışmaları sırasında birbirleri ile etkileşime girmeleri, fikir alışverişi yapmaları amacı ile gruplarda farklı yetenek düzeylerinde öğrenciler olmasına dikkat edilmiştir. Öğretimin sonucunda öğrenci başarısını ölçmek amacıyla 5 tanesi bilgi ve kavrama, 5 tanesi de uygulama düzeyinde olan 10 sorudan oluşturulmuş “Ünite Başarı Testi” uygulanmıştır. “Ünite Başarı Testi” uygulanışından üç hafta sonra tekrar uygulanarak öğrencilerin bilgileri hatırda tutma düzeyleri (kalıcılık düzey) tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, Permütasyon ve Olasılık ünitesinin aktif öğrenme yöntemi ile yapılan öğretiminin öğrenci başarısını anlamlı derecede arttırdığı görülmüştür.
The study is aimed to identify the effect of teaching eight class permutation and probability subjects with active leaming method. This is an experimental study and in order to perform the study, three classes including 8th grade students from Bursa Namık Kemal Primary School are formed as experimental group. Also, three other classes including 8th grade students from Bursa Süleyman Cüra Primary School are formed as control group. Ninety students from experimental group and a hundred and seven students from control group are attended to study. Suitable teaching plans are prepared for active leaming and applied within the mathematics lessons which were determined by teaching plan on experimental classes. Education is continued for twelve hours which is equal to the time period determined by the curriculum. Four class hours are used for permutation subjects and other eight class hours are used for probability subjects. Activities mainly take place in teaching plan with respect to active leaming and fifteen activities are performed in class 8-C and thirteen activities are performed in 8-A and 8-B classes. Also, seven homework activities are given to each group. Students are studied in groups during the study. Groups attending the activities are formed with necessary number of students by the researcher and it is taken into consideration that students in the same group communicate and discuss with each other. Also, ali groups include different skill level students. At the end of the study, in order to measure the student achivement, ten questions are asked to students in the “Achivement Test For The Unit” which were chosen five from knowledge and comprehension level and five from application level. “Unit Achivement Test” is applied, önce more after three weeks in order to determine the retension level of the students. The research finding showed that the achievement of the experimental group is significantly different from traditional group achievement at permutation and probability chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8075
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128061.pdf
  Until 2099-12-31
6.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons