Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8074
Başlık: Avrupa Birliği: İşçi sendikalarının, işverenlerin, siyasal kurumların ve kamu oyunun tutumu açısından incelenmesi
Diğer Başlıklar: European Union: Examination of the trade unions, employers, political institutions and the public attitude
Yazarlar: Sezal, İhsan
Bozkurt, Veysel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: European Union
Avrupa Birliği
Political parties
Siyasi partiler
Turkey
Türkiye
Employer
İşveren
Labor unions
İşçi sendikaları
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bozkurt, V. (1991). Avrupa Birliği: İşçi sendikalarının, işverenlerin, siyasal kurumların ve kamu oyunun tutumu açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma da Avrupa birliği kavramı ve bu konuda Topluluk ülkelerinde ve Türkiye 'de işçi sendikalarının, işverenlerin, siyasal kurumların ve kamu oyunun, tutumu neo-fonksiyonalist teorinin ışığında ele alınıp incelenmiştir. Başlıca beş bölümden oluşan bu çalışmanın I. bölümünde Genel Kavramsal Çerçeve ve Teorik Yaklaşımın sınırları, çizilmiştir. Avrupai birliği konusunda gerek ekonomik gerekse siyasal içerikli çok sayıda kavgam ortaya atılmıştır. Birinci bölümde Avrupa birliği konusundaki kavramlar tanımlandıktan sonra, teorik yaklaşım bölümünde "neo-fonksiyonalistf yaklaşım ele alınmıştır ve bu buradan hareketle çalışmanın çerçevesi i şekillendirilmiştir. II. Bölümde ise Avrupa birliğinin kökenleri ve örgütlere dönüşüm süreci ele alınmıştır. III. Bölüm Avrupa birliği sürecinde en önemli aşama olan Avrupa" Topluluklarını konu olmaktadır. Burada bir taraf tan Avrupa da kurulan "sıkı" birlik olan AT'nın ne tür bir birlik olduğu (öteki birliklerle de mukayese edilerek) tartışılırken, diğer ta-raftan" da. genişleme süreci ve bu konuda aktörlerin tutumları ele alınmıştır. IV. Bölümde ise doğrudan aktörlerin Avrupa birliği konusundaki tutumları ele alınmıştır. Her ne kadar neo-fonksiyonolist teoriden hareketle Avrupa birliğinin uygulamaya geçirilmesinde çıkar gruplarının tutumları belirleyici değişken olarak ele alınmış olsa da, birlik sürecinde yaşanan tecrübeler, belirli bir düzeyde siyasal kurumlarının tutumlarının da bölgesel entegrasyon açısından önem taşıdığını göstermiştir. V. Bölümde ise Topluluk ülkelerine uygulanan çerçeve, benzer şekilde Türkiye'ye uygulanmıştır. Sonuç bölümünde de aktörlerin tutumları kısaca özet lenmiş ve ileri sürülen hipotezlerin geçerliliği tartışılarak geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8074
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
014704.pdf
  A kadar 2099-12-31
15.04 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons