Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8047
Title: Türkiye ve Rusya ekseninde Avrasyacılık
Other Titles: Eurasianism in Turkey and Russia
Authors: Öğün, Süleyman Seyfi
İsmayılov, Meşdi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Türkiye
Rusya
Avrasyacılık
Milliyetçilik
Turkey
Russia
Eurasianism
Nationalism
Issue Date: 24-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İsmayılov, M. (2011). Türkiye ve Rusya ekseninde Avrasyacılık. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: En genel tanımlaması ile Avrasyacılık, Avrasya olarak görülen olguya (ki bundan ne kastedildiği farklılıklar göstermektedir) dair geliştirilen bir (Weltanschauung) dünyagörüştür. Avrasyacı dünyagörüş hem Rusya'daki hem de Türkiye'deki görüntüsü itibariyle Avrasya'ya dair büyük bir vizyon sunmaktadır. Bu çalışmadaki sorunsalımız, Avrasyacı metinlerde Avrasya'daki halkların ve devletlerin tutum, davranış ve duygularına yönelik geliştirilen değerlendirmelerde şekillenmektedir. Bu doğrultuda Rus Avrasyacılığına ilişkin olarak temel görüşümüz, Avrasya'nın mekânsal bütünlüğünün korunması adına imparatorluk oluşumunu organik bir yapı olarak görmesi ve etnik unsurları da bu bağlamda değerlendirmesidir. Çünkü Rus Avrasyacılığı imparatorluk olgusunun içsel çeşitliliğine vurgu yapmakta ve imparatorluğun bu özelliğini yüceltmektedir. Bu görüşe göre, emperyal bilinç farklı etnik unsurlara hoşgörülüdür ve beraber yaşamanın da uygun şartlarını oluşturmaktadır.Türkiye ekseninde ise temel görüşümüz, Avrasyacı düşüncenin bütün çeşitlemelerine rağmen ulus-devleti varoluş nedeni olarak gördüğüdür. Bu bağlamda Rus ve Türk Avrasyacılıkları savundukları nihai tezler açısından birbiriyle çelişmektedirler. Nitekim Rus ve Türk Avrasyacılıklarında sıkça vurgu yapılan Avrasya'da bütünleşme arayışları düşünsel anlamda birbirine anti-tez olmaktadır.Çalışmanın amacı Rus Avrasyacı düşünceyi Türk Avrasyacılığı ile bir diyalektik içerisinde analiz etmektir. Çünkü her iki düşünce akımı da hem tarihsel temelleri hem de Avrasyacı düşüncenin evrimi üzerinde etkili olan politik-kültürel olaylar bakımından benzerlikler göstermektedir. Bu doğrultuda, düşünce tarihi kapsamında ele alınacak olan Avrasyacı metinler, tarihsel arka planları göz önünde bulundurularak mukayeseli bir yöntemle çözümleneceklerdir. Kullanacağımız bir diğer yöntem ise içerdiği tematikler açısından Avrasyacı düşüncenin sosyal-siyasal teorinin kavramları üzerinden bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu kapsamda çalışmanın bir diğer amacı da günlük siyasete eklemlenen Avrasyacı kavramların ne tür bir yorumlanmaya tabi tutulduğunun açıklığa kavuşturulmasıdır.
With its broadest definition, Eurasianism is a worldwide view that is developed in relation to the phenomenon of Eurasia and what is meant by the term of Eurasia is varied. Eurasianist Weltanschauung (worldview) conveys a significant vision pertaining to Eurasia both in Turkey and Russia. The issue in this present study is constructed by the evaluations that are developed in relation to the attitudes, behavior, and emotions of Eurasian peoples and states that are examined in the review of Eurasianist literature. In this respect, the main argument of this study is that Russian Eurasianists are required to take the imperialist entity as an organic phenomenon to protect the territorial unity of Eurasia and to evaluate ethnic issues with reference to the imperialist entity since Russian Eurasianism is both focused on the internal diversity of imperial phenomenon and appreciates this diversity. According to this view imperial consciousness has tolerance towards ethnic elements and provides the appropriate conditions for togetherness of various ethnic groups.The main idea of this study in terms of Turkish Eurasianism is that almost all of the Turkish Eurasianists assume the concept of nation-state as the reason of existence in spite of all various Eurasianist views in Turkey. Within this frame, Russian and Turkish Eurasianisms contradict with each other in terms of the ultimate theses that they support because even though they compromise with the phenomenon of integration in Eurasia, they are theoretically anti-thesis of each other.The purpose of this study is to analyze Russian and Turkish Eurasianism in a dialectic way since both of these movements have similarities in relation to their historical roots along with the political and cultural events which are influential on the Eurasianist concept. In this context, Eurasian literature, which is taken into consideration regarding to the history of political thought, is investigated with a comparative method. Another method used in this study is to make an evaluation of the themes of Eurasian thought through the concepts of social and political theory. Within this framework another aim of this study is to clarify how Eurasian concepts attached to political agenda are interpreted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8047
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294830.pdf3.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons