Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8044
Title: Kronik bel ağrılı hastalarda, boyun ve sırt egzersizleri ile desteklenmiş klasik bel egzersiz programının ağrı ve fonksiyonel kısıtlılığa etkisi
Other Titles: Back and neck exercise supported lumbar exercise program's effects on pain and functional disability in chronic low back pain patients
Authors: Akova, Bedrettin
Atalay, Erdem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Spor Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik bel ağrısı
Sırt ve boyun egzersizleri
Klasik bel egzersizleri
Ağrı
Fonksiyonel kısıtlılık
Chronic low back pain
Back and neck exercises
Classic lumbar exercises
Pain
Functional disability
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atalay, E. (2014). Kronik bel ağrılı hastalarda, boyun ve sırt egzersizleri ile desteklenmiş klasik bel egzersiz programının ağrı ve fonksiyonel kısıtlılığa etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma ile kronik bel ağrılı hastalarda, boyun ve sırt egzersizleri ile desteklenmiş klasik bel rehabilitasyon programının, hastaların ağrı, fonksiyonel kısıtlılık durumu ve bazı fiziksel özelikleri üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 18–30 yaşları arasında (ortalama 24±2), kronik bel ağrılı 20 sedanter erkek hasta gönüllü olarak katıldı. Hastalar klasik bel egzersiz grubu (KE) ve desteklenmiş (klasik bel egzersizleri, sırt, boyun ve omuz egzersizleri) egzersiz grubu (DE) olarak rastgele 2 gruba ayrıldı. Fonksiyonel kısıtlılık durumunu değerlendirmek için Modifiye Oswestry ölçütü ve ağrı durumlarını belirlemek için VAS skalası kullanıldı. Spinal mobilite değerlendirmesi el parmak-zemin mesafesi ölçülerek yapıldı. Lomber izokinetik testlerde 600/sn'lik ve 1200/sn'lik açısal hızlarda lomber fleksör ve ekstansör kasların konsentrik pik kuvvet değerleri ölçüldü. Omuz abduksiyon ve horizontal abduksiyon konsentrik pik kuvvet değerleri 600/sn'lik ve 1200/sn'lik açısal hızlarda değerlendirildi. Boyun konsentrik izokinetik testinde 600/sn'lik ve 900/sn'lik açısal hızlarda boyun fleksör ve ekstansör kasların konsentrik pik kuvvet değerleri ölçüldü. KE grubuna germe, mobilizasyon, stabilizasyon, bel ve karın bölgesine izometrik ve konsentrik kuvvet egzersizleri yaptırıldı. DE grubuna ise, klasik bel egzersizlerine ek olarak; boyun, sırt ve omuz kaslarına yönelik statik germe ve izotonik egzersizler yaptırıldı. Egzersizler haftada 3 gün olmak üzere 6 hafta boyunca uygulandı. Tüm fiziksel ölçümler, değerlendirmeler ve kuvvet testleri 6 hafta sonra tekrarlandı. KE grubunda bel ekstensör kas kuvvetinde istatistiksel olarak anlamlı artış izlenirken (p<0.01), DE grubunda ölçülen bel, omuz ve boyun kas kuvvetlerinde istatistiksel olarak anlamlı artışlar saptandı (p<0.05-p<0.01).
The aim of this study was to determine the lumbar exercise program that is supported with back and neck exercises effects of on pain, disability and some physical features in patients with chronic low back pain. 20 male patients between the ages of 18-30, that have at least three months chronic low back pain voluntarily participated to this study. The patients were randomly classified into two groups as classical lumbar exercise (CE) group and supported (classical lumbar exercise, back, neck and shoulder exercises) exercise (SE) group. In order to evaluate disability the Modifiye Oswestry criterion and to determine pain condition VAS scale was used. Spinal mobility evaluation was done by measuring fingertip to floor distance. In isokinetic tests peak torque value of lumbar flexor and extensor muscles were measured at 60⁰/second and 120⁰/second angular velocity. Shoulder abduction and horizontal abduction concentric peak force values were evaluated at 60⁰/second and 120⁰/second angular velocity. The concentric peak torque values of neck flexor and extensor muscle were measured at 60⁰/second and 90⁰/second angular velocity CE group done stretching, mobilization, stabilization, lumbar and abdomen exercises. SE group done also neck, back and shoulder muscles static stretching and isotonic exercises with classical lumbar exercise. The exercises were performed 3 days per week for 6 weeks. All physical measurements, evaluations and strength tests were renewed 6 weeks later. When viewing a statistically significant increase at lumbar extensor muscle strength in group CE (p<0.01), SE group measured lumbar, shoulder and neck muscle forces showed a statistically significant increase (p<0.05-p<0.01). Statistically significant improvements were observed at the levels of pain and functional disability of patients in both groups after six weeks of exercise program (p<0.01). The improvement in levels of pain and functional disability of patients in the SE group, was significantly higher compared to CE group (p<0,01). Increase in lumbar extensor muscle strength was observed in both groups (p<0,01). The SE group showed a statistically significant increase in muscle strength (p<0,01). The SE showed a statistically significant increase in neck extensor and flexor, shoulder vertical and horizontal abduction muscle strength (p<0,01- p<0,001). Modified Oswestry Functional Scale scores were correlated negatively change with the isometric neck extension and isokinetic strength of the shoulder horizontal abduction percentage change in group SE (p<0.05-p<0.01). According to the findings of this study, lumbar exercise program that supported with neck and back exercise when compared with classic lumbar exercise program; pain and functional disability can be said to reduce more obvious in the patients with chronic low back pain.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8044
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
366061.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons