Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8033
Title: Silindirik tip kesme üniteli sabit silaj makinasının tasarımı ve işletme özelliklerinin saptanması
Other Titles: Design and determination of operating characteristics of the fixed silage machine with cylindrical type cutting unit
Authors: Bölükoğlu, Halil
Zeytinoğlu, Muharrem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Ziraat
Agriculture
Silaj
Silage
Makine
Machine
Issue Date: 23-Aug-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zeytinoğlu, M. (1989). Silindirik tip kesme üniteli sabit silaj makinasının tasarımı ve işletme özelliklerinin saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Bursa yöresi et ve süt hayvancılığında yem sorununa bir çözüm getirmek amacıyla yapılmıştır. Denemede silindirik tip kesme üniteli sabit siiaj makinası yapıldıktan sonra kıyılacak yem ürünü olarak nemi alınmış mısır sapı ve yonca ürünleri seçilmiştir. Mevcut makina ile denemeler her iki ürün için ayrı ayrı yapılmış olup sonuçlar özellikle kapasite, güç, kesme boyu ve besleme oranları açısından değerlendirilmiştir. Denemede besleme oranı ve kesme boy değerleri açısından nem oranlarına ve besleme hızına bağlı olarak her iki yem ürünü arasında önemli bir farklılık görülmemiştir, Mısır ürününde kesme enerji değeri yoncaya nazaran daha düşük değerde bulunurken kinetik enerji değerleri, sabit çevresel hızda aynı değerde bulunmuştur. Makina gövdesinde meydana gelen sürtünme kaybı küçük değerlerde bulunmuştur. Toplam güç değerleri ise besleme hızına bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Mısır ürününde toplam güç değeri yoncaya nazaran daha büyük değerde bulunmuştur, Kapasiteleri ise yoğunluğa ve besleme hacmine bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Diğer faktörlerden boşaltma hızı, gerçek kaldırma yüksekliği ve üfleme kanatçık uzunluğu değerleri istenen sınırlar içinde bulunmuştur. Makina tahrik sisteminde oluşan kuvvetlerin çözümlemesi yapılmış olup konstrüksiyon açısından emniyet sınırları içinde bulunduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak araştırma konusu makinanın, yöre koşullarına uygun, kapasitesi normal düzeyde ve ekonomik olduğunu söylemek mümkündür. Makina elektrik motoru ile tahrik edildiğinden elektrik bulunmayan yöreler de su motoru ve traktör kuyruk mili ile tahrik olanağı vardır. Bu araştırma belli güçte yeşil yem ürünleri yanında nemi alınmış yem ürünlerininde verimli ve ekonomik bir şekilde kıyımının yapılabileceğini bize göstermiştir. Araştırma konusu makina özellikle küçük çiftçiler ve yem sorununa çözüm getirmesi açısından önem kazanmaktadır.
This research, was carried out to bring some resolution to feeding problem of beef and dairy cattles in Bursa region. In trial, when a stationary chopper with clinder type cutter head was manufactured then after the wilted alfalfa and corn stalks has been choosen as the chopped materials. The experiments with the existing machine was accomplished individually with two crops that has mentioned, and the results has been evaluated in regarding particularly capacity, power, cutting length, and feed rate. In this study there has not been seen any significant differences between two crops in concerning their moisture content, and feed velocity with feed rate and cutting length, In the case of corn crop the value of shearing energy has been calculating less than what alfalfa does, while the kinetic energy values at constant peripheral revolution speed remained at same level, The friction loses was determined at little value «hich occurs into machine housing, Total pover reguirement, hovever, was found in alternative relating to feeding rate, It has been determined that capacities vary depending on density and feed volume. The other factors such as discharge velocity, real elevating height and blowing of impeller blade wing length values was determined in ezpecting limit. Analysis of forces that take place into machine driven system has been made and out feed results was determined in safety limit regarding to construction state. Conseguently it is possible to say that machine which is being studied, suits for region condition, its capacity is at normal level and economical. Since the machine being driven by electric motor if any region it couldn’t have found electric current it can be replace with power take off any tractor and water pump engine. This research was demonstrated with fixed power we can chope the green forege apart wilted material in efficiently and economically. This experimental machine, particularly for small farmer and those who suffer about fodder problem in ali dimension, is acceptable versatile and dependable device and resolution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8033
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006915.pdf3.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons