Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8030
Title: Stabil angina pektorisli hastalarda perindoprilin iskemi ve iskemik "preconditioning" (önkoşullama) üzerine etkileri
Other Titles: Effects of perindopril on ischemia and ischemic "preconditioning" in patients with stable angina pectoris
Authors: Kazazoğlu, Ali Rıza
Sunay, Mehmet Ömrü
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ischaemic preconditioning
Perindopril
Ischaemia
İskemi
İskemik "preconditioning" (önkoşullanma)
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sunay, M. Ö. (1998). Stabil angina pektorisli hastalarda perindoprilin iskemi ve iskemik "preconditioning" (önkoşullama) üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: ACE inhibitörlerinin, stabil angina pektorisli hastalarda iskemi ve iskemik "preconditioning" (önkoşullarıma) üzerine etkileri henüz açıklığa kavuşmamış bir konudur. Çalışmamızda Perindoprilin stabil angına pektorisli hastalarda iskemi ve iskemik önkoşullarıma üzerine etkilerim araştırmayı amaçladık. Bu çalışmaya kan basıncı ve sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal, miyokard infarktüsü geçilmemiş, efor testi tipik angina ve anlamlı ST segment değişikliği nedeniyle pozitif, ondört stabil angina pektorisli erkek hasta alındı. Ondört hastanın sekizinde koroner arter hastalığı anjiyografik olarak dökümante edildi ve majör koroner arterlerden en az birinde %80 veya daha fazla daralma yapan lezyon saptandı. Hasta seçimi ve anti-iskemik tedavinin düzenlenmesinden sonra, koşu bandına alıştırma amacıyla hastalara ikinci bir efor testi daha yapıldı. Anti-iskemik tedavi altında, ikinci testten ortalama 9.5 gün sonra, otuz dakika ara ile yapılan ardışık iki efor testi sonrası (üçüncü ve dördüncü testler) hastalara oral Perindopril başlandı. Ortalama 108.5 gün sonra ardışık iki efor testi ile (beşinci ve altıncı testler) kontroller yapıldı. Efor testlerinde şu parametrelere bakıldı: lmm ST segment depresyon zamanı, ST segment depresyonunun lmm altına dönme zamanı, maksimal ST segment depresyonu, angına başlama zamanı, angina geçme zamanı, efor süresi, maksimal nabız ve maksimal kan basıncı. lmm ST segment depresyonu başlama zamanında; üçüncü test ile beşinci test (Perindoprilin anti-iskemik etkisini araştıran testler) arasında %12'lik azalma (p=0.0086), beşinci test ile altıncı test (Perindopril tedavisi altoda iskemik 52önkoşullanmayı araştıran testler) arasında %20'lik artma (p=0.0025) ve üçüncü test-dördüncü test değişim oram ile beşinci test-altmcı test değişim oranlan (Perindoprilin iskemik önkoşullanmaya etkisini araştıran testler) arasında %4'e karşı %20 artma (p=0.0025) saptandı. Sonuç olarak; Perindopril tedavisi öncesi yapılan testlerde iskemik önkoşullarıma yönünde bir düzelme eğilimi görülmesine rağmen, bu düzelme istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Perindoprilin kan basıncı ve sol ventrikül fonksiyonları normal, miyokard infarktüsü geçirmemiş, stabil angina pektorisli erkeklerde anti-iskemik etkisi saptanmadı. Ancak, Perindopril tedavisi sırasında iskemik önkoşullanmanın tetiklenebildiği görüldü.
The effects of ACE inhibitors on myocardial ischaemia and ischaemic preconditioning in patients with stable angina pectoris are not clear yet. In this study, we aimed to investigate the effects of Perindopril on ischaemia and ischaemic preconditioning in patients with stable angina. 14 men who represent typical effort angina and significant ST segment depression on treadmill exercise test with normal left ventricules and blood pressure and without an evidence of previous myocardial infarction were examined. Coronary artery disease was documented angiographically in 8 patients. After the selection of patients and modification of the medication, a second exercise test was performed on a separate day in order to eleminate training effect. And then on a separate day, two consecutive exercise tests, 30 minutes a part, were performed under anti-ischemic medication (third and fourth tests). After this, patients began to take Perindopril orally. The controls were done with two consecutive exercise tests 30 minutes a part after a mean of 108.5 days of therapy (fifth and sixth tests). The following parameters are recorded: time to appearence of 1mm ST segment depression, time to regression of ST segment depression to 1mm, maximal ST segment depression, time to the onset of angina, time to the disappearence of angina, exercise time, maximal blood pressure and maximal double product. Time to appearence of 1mm ST segment depression; decreased 12% between the third and fifth tests (p=0.0086), increased 20% between fifth and 54sixth tests (p=0.0025) and increased 4% versus 20% between variation ratio of third to fourth tests and fifth to sixth tests (p=0.0025). Finally; although, there was a tendency to ischaemic preconditioning in the tests performed before Perindopril therapy, this was not statistically significant. Anti-ischaemic effects of Perindopril was not observed in men represent stable effort angina with normal left ventricules and blood pressure, without evidence of previous myocardial infarction. However, ischaemic preconditioning may develop during Perindopril therapy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8030
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088641.pdf
  Until 2099-12-31
2.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons