Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8029
Başlık: Farklı kırmızı turp çeşitlerinin normal (NA) ve modifiye atmosferde (MA) muhafazası
Diğer Başlıklar: Normal (NA) and modified atmosphere (MA) storage of different radish cultivars
Yazarlar: Eriş, Atilla
Başay, Sevinç
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Turp
Modifiye atmosfer (MA)
Normal atmosfer (NA)
Muhafaza
Radish
Modified atmosphere (MA)
Normal atmosphere (NA)
Storage
Yayın Tarihi: 16-Şub-2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Başay, S. (2000). Farklı kırmızı turp çeşitlerinin normal (NA) ve modifiye atmosferde (MA) muhafazası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: "Antep", "AG-9105", "Cherry Belle" ve "8TR-17" turp çeşitleri hasat edildikten sonra yapraklı, yan yapraklı ve yapraksız olarak hazırlanmışlar; daha sonra bir kısmı 0±1°C sıcaklık ve %90-95 nispi nem koşullarında normal atmosferde ve diğer kısmı ise, 42-50 y kalınlığındaki polipropilen (PP) plastik örtü materyali ile ambalajlanarak modifiye atmosferde muhafazaya alınmışlardır. Gerek normal ve gerekse modifıye atmosferde muhafaza edilen ürünlerde başlangıçtan itibaren 15 gün ara (0., 15., 30., 45., 60.) ile ve buna ilaveten raf ömrü süresince (15+7., 30+7., 45+7., 60+7.) fiziksel, kimyasal ve duyusal kalite kriterlerine ait [ağırlık kaybı (%), solunum hızı (mg CO2/ kg h), meyve eti sertliği (MES) (lb), suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), toplam şeker (g/100g), titre edilebilir asit (TA) (%), pH, koflaşma oranı (%), genel görünüm, tat ve ürün bozulma durumu, ürün kabuk rengi] değişimler belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; "Antep" turp çeşidinin yapraksız uygulamasının, MA koşullarında incelenen parametreler itibariyle en iyi sonucu verdiği ve bunu yine aynı parametrelere göre "Cherry Belle" turp çeşidinin izlediği belirlenmiştir.
Radihs cvs. "Antep", "AG-9105", "Cherry Belle" and "8TR-17' were prepared with or without leaves or semi-leaved following harvest. Thereafter, some of them were taken into storage under normal atmosphere conditions at 0± 1°C and 90-95% relative humidity and the others, under modified atmosphere conditions through packaging with 42-50 u thick polypropylene (PP) plastic wrapping material. Changes related to physical, chemical and sensory quality criteria [weight loss (%), respiration rate (mg COo/kg h), fruit flesh firmness (lb), water soluble solids (%), total sugar (g/100 g), titratable acidity (%), hollowing ratio (%), overall appearance, taste and decay ratio, ground colour] were determined at 15 day-intervals (days 0., 15., 30., 45., 60.) and additionally during shelf life (days 15+7., 30+7., 45+7., 60+7.) in the products either stored at normal or modified atmosphere conditions. At the end of the research, it was determined that the leafless application of radish cv. "Antep" gave the best result with respect to the parameters investigated and this was followed by cv. "Cherry Belle" under MA conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8029
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
095196.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.24 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons