Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8021
Başlık: İlköğretim denetçileri ile alan dışından atanan sınıf öğretmenleri arasındaki iletişim
Diğer Başlıklar: The communication between classroom teachers from other disiplines and the first education inspectors
Yazarlar: Güleç, Selma
Kara, Sevilay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Denetçiler
Sınıf öğretmenleri
Öğretmenler
İlköğretim okulları
Controller
Class teachers
Teachers
Primary education schools
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kara, S. (1999). İlköğretim denetçileri ile alan dışından atanan sınıf öğretmenleri arasındaki iletişim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmanın amacı, alan dışından atanan sınıf öğretmenleri ile ilköğretim denetçileri arasında yaşanan iletişim sorunlarım ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini, Bursa iline Pedagojik Formasyonsuz atanan sınıf öğretmenleri ve Bursa ilinde görev yapan ilköğretim denetçileri oluşturmaktadır. Bilgi toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. İncelenen denetçi ve öğretmen davranışlarına ilişkin verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Denetçi ve öğretmen görüşleri verilen cevapların çoğunluğunda örtüşmüştür. Yüzyüze iletişime ilişkin çok belirgin sorunlar yaşanmadığı, yaşanan sorunların denetim stresi, alanda hakim olan denetçi imajı ve öğretmenlerin mesleki bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı görülmüştür. Denetçilerin büyük bir çoğunluğu bu grup öğretmenlerin sisteme katılımlarını olumlu bulmamalarına rağmen denetimlerine budununu yansıtmadıkları görülmüştür. Araştırmaya dahil olan denetçi ve öğretmen görüşlerine bakıldığında, denetçilerin rehberlik çalışmalarına daha fazla zaman ayırmaları istenmektedir. Sınıf öğretmenliği mesleği için ön eğitimin gerekli olduğu, meslek içinde yetişmeleri için rehber öğretmenlerden, denetçilerden, hizmet içi kurslarından yararlanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, sınıf öğretmenlerinin alanda verimini artırabilmek için bazı önerilerde bulunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8021
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074357.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.18 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons