Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8013
Title: Sulama proje yönetim bilgi sistemi (SIMIS) modelinin sulama birliklerinde kullanım olanakları üzerine bir araştırma
Other Titles: Using possibilities of scheme irrigation management information system (SIMIS) model in irrigation associations
Authors: Demir, Ali Osman
Köksal, Eyüp Selim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Sulama
Su yönetimi
Bitki su gereksinimi
Su dağıtımı
Su ücreti
Sulama programı
Sulama planı
Irrigation
Water management
Crop water requirement
Water delivery
Water fee
Irrigation scheduling,
Irrigation plan
Issue Date: 4-Aug-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köksal, E. S. (2002). Sulama proje yönetim bilgi sistemi (SIMIS) modelinin sulama birliklerinde kullanım olanakları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sürekli nüfus artışına karşın, tüm doğal kaynaklar da olduğu gibi, su potansiyelinin sabit kalması suyun etkin bir biçimde kullanımını gündeme getirmektedir. Su en fazla tarım sektöründe kullanılmakta ve dünya gıda ihtiyacının önemli bir kısmı sulu taran alanlarından karşılanmaktadır. Sulu tarımda birim alana üretimin maksimize edilmesi ve suyun etkin kullanımı, güçlü yönetim birimleri ile yönetim faaliyetlerini destekleyen ve kolaylaştıran araçlara bağlıdır. Sulama projelerinin sulama birliklerine devredilmesi ile faydalananların yönetimde yer almaları yönetim etkinliğini arttırmıştır. Sulama birlikleri gibi birimlerde yönetim faaliyetlerini kolaylaştıracak ve sistemli bir biçime dönüştürecek araçların başında bilgisayarlar gelmektedir. Bu amaca yönelik yazılımlar giderek önem kazanmaktadır. Ancak, sulama proje yönetimine yönelik yazılımlarda henüz istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Özellikle, yönetimin tüm faaliyetlerini kapsayan çok az sayıda yazılım mevcuttur. SIMIŞ (Scheme Irrigation Management Information System) (Sulama Projeleri Yönetim Bilgi Sistemi) bir sulama projesinin veri kümelerini idareci ve kullanıcıların yararına işleyen, projenin idari faaliyetlerine yönelik bilgi üreten ve bilgiyi depolayan, FAO tarafından geliştirilmiş bir karar-destek yazılımıdır. Bu çalışmada, Karacabey Pompaj Sulaması Kepekler Ana Kanalı verileri ile SIMIŞ Modelinin uygunluğu sınanmıştır. Programa girilen verilerle bitki su gereksinimleri, sulama programları, proje bileşenleri su gereksinimleri, su dağıtan programlan ve su ücretlerine ilişkin sulama projelerinin yönetiminde temel olan bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bu bilgilerin ülkemiz sulama birliklerinde uygulanabilirliği tartışılmıştır.
While there is an increasing trend in world population, water potential is limited as other resources. Therefore, efficient and economic use of water has become necessary. Agriculture is major water user with 70 percent and irrigated agriculture, though practiced only on about 15 percent of the world's total cultivated land, accounts for more than 40 percent of the total world food production. Maximizing the production per unit area and efficient use of water in irrigated agriculture is only possible with efficient management units and tools that support management activities. Management efficiency has increased though the turnover of irrigation projects to the irrigation associations and user participation in administration. The computers are the main tolls, which systematically facilitate and organize the management tasks of administration units as irrigation associations. Softwares concerning irrigation management have become increasingly important. However, the development of software for the management of irrigation systems has been moving very slowly compared to other sectors and there are only few software applications that are address all needs of an irrigation system in an integral manner. SIMIS is decision-support software that has been developed for the purpose of process project database for user benefits, produce and store information concerning administrative activities of irrigation schemes. In this study SIMIS Model has been tested with data of Karacabey Pomped Irrigation Project Kepekler Main Canal. Although the data entered to the program, crop water requirements, irrigation scheduling, parent-child water requirements, water delivery scheduling and water fees information's have been obtained which are essential in the management of irrigation schemes. It has discussed if these information's use is suitable for our irrigation associations or not.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8013
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128475.pdf
  Until 2099-12-31
6.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons