Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8001
Title: Plotinus ve Farabi'de ruh kavramı
Other Titles: Plotinus and Al-Farabi the concept of the soul
Authors: Peker, Hidayet
Hallaçi, Besmir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Ruh
Plotinus
Akıl
Nefs
Beden
Fârâbî
Ölümsüzlük
Soul
Plotinus
Mind
Nafs
Body
Immortality
Issue Date: 4-Nov-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hallaçi, B. (2013). Plotinus ve Farabi'de ruh kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Düşünce tarihinde hep bir problem olarak devam edegelen Ruh ve Nefs kavramı hakkında Plotinus ve Fârâbî'nin açıklama ve görüşlerini incelediğimiz 'Plotinus ve Fârâbî'de Ruh Kavramı' adlı çalışmamızı, konumuz açısından bizi ilgilendiren her iki filozofun konuyla alakalı felsefi düşünceleri üzerine yapmaya çalıştık. Bu bağlamda her iki filozofun düşüncelerinde ruh/nefs anlayışı, ruh-beden ilişkisi, ruhun mutluluğu ve saadeti, ruhun ölümsüzlüğü ve ölümden sonraki durumu gibi önemli hususlar ele alınmştır. Aynı zamanda konuyla ilgili iki düşünür nefs le ilgili felsefi görüşlerini temellendirirken başvurdukları temel kavramlara da değinilmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde önce Plotinus'un referans aldığı Platon ve Aristoteles'in görüşlerini aktararak daha sonra filozofumuzun ruhla ilgili görüş ve açıklamalarına yer verildi. Dolayısıyla çalışmamız yapılırken Plotinus'un felsefi görüşlerinin aktarıldığı mevcut eserleri tetkik edildi. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise Fârâbî'ye göre ruh/nefs mahiyeti, varlğı ve mead açısından önemi ele alındı. Böylece konuyla ilgili felsefi görüşlerini incelerken, birinci el kaynaklardan yararlanılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda filozofun ruhun varlığı, mahiyeti, nitelikleri gibi hususlarla ilgili felsefi kavramlara ait görüşlerine de değinilmiştir. Son olarak çalışmamızda her iki filozofumuzun konuyla ilgili görüşleri değerlendirilerek karşılaştırılmaya çalışıldı.
The work that we have named '' Plotinus' and al-Fârâbî's concept of Soul'' is based on the analysis of the statements and concepts of Plotinus and al-Fârâbî about an ongoing problem of the Soul and Nafs concepts throughout the History of Thought. In this contest it is dealt with important issues of these two philosophers' thoughts like the conception of Soul/Nafs, the Soul-Body relation, the happiness and the well being of the Soul, the after death state and the immortality of the Soul etc. Basic concepts, upon which these two philosophers have appealed to when building the foundations of their philosophical views, are mentioned in this work. In the first part after mentioning the views of Plato and Aristotle which Plotinus refers to, we have given place to the explanations and the views of our philosopher about the concept of Soul, and revised his philosophical works. In the second part we have worked on the importance of the nature, circumstance and the resurrection of the Soul according to al-Fârâbî and his thoughts about these philosophical issues. Thus while searching for the subject, first hand references have been utilized. In conclusion of this work the thoughts of both of the philosophers have been evaluated and compared. Special thanks to my supervisor docent dr. Hidayet Peker, who has supported me throughout this work.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8001
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
353407.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons