Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7997
Title: Bursa ilinde ikinoktalı gelinböceği (Adalia bipunctata (L.); Col.: Coccinellidae)'nin biyolojisi ve bazı yaprakbiti türleri ile ilişleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on the biology and relationship with some aphid species of the binochal pointfly (Adalia bipunctata (L.); Col .: Coccinellidae) in the province of Bursa
Authors: Kovancı, Bahattin
İnce, A. Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Adalia bipunctata
Bitki koruma
Plant protection
Biyolojik mücadele
Biological control
Bursa
Aphid
Yaprak biti
Zararlı böcekler
Insect pests
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnce, G. A. (1995). Bursa ilinde ikinoktalı gelinböceği (Adalia bipunctata (L.); Col.: Coccinellidae)'nin biyolojisi ve bazı yaprakbiti türleri ile ilişleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa'da 1994-1995 yıllarında gerçekleştirilen bu çalışmada, afldofag Coccinellid türü İkinoktalı gelinböceğinin kısa morfolojisi ve biyolojisi incelenmiş ve A. hipunctata ile kültür bitkilerinde önemli zararlar yapan yaprakbiti türleri Myzus persicae{$xx\z.),Aphis fabae Scop. ve Macrosiphum rosae L. (Horn.; Aphididae) arasındaki avcı-av ilişkileri araştırılmıştır. Çalışmalar laboratuvarda 25+1 °C sıcaklık, % 65+5 orantılı nem, 16A : 8K saat fotoperiyot koşullarında ve doğal koşullarda yürütülmüştür. Elde edilen bulgulara göre A. bipunctata'nm ergin dönemde quiescens halinde kışladığı, doğada ilk olarak Mart ortalarında görüldüğü ve Ekim ortalarına doğru kışlaklara çekildiği ve Bursa'da kışlayan döl ile birlikte yılda 3 döl verdiği, laboratuvar koşullarında M. persicae, A. fabae ve M. rosae ile beslenen A. hipunctata dişilerinin sırasıyla ve ortalama ola rak 705,60±240,95, 476,00+111,54, 773,90±1 86,92 adet yumurta yumurtladığı ve bu yu murtaların yaprakbiti türlerine göre ortalama % 87,67'sinin açıldığı, doğal koşullarda yu murta açılım oranının ortalama % 77,33 olduğu, laboratuvar koşullarında A. bipunctata'nm toplam larva süresince tükettiği yaprakbiti sayısının M. persicae, A. fabae ve M. rosae ile beslenme durumunda sırasıyla ve ortalama olarak 190,00+10,70, 207,60±24,14, 166,92±15,02 adet olduğu, laboratuvar koşullarında ve doğal koşullarda üç yaprakbiti türü ile beslenen larvalardaki ölüm oranının sırasıyla ve ortalama olarak % 21 ve % 12 olduğu ve bu koşullarda beslenme ile meydana gelen cinsiyet oranının yine sırasıyla 1,00 : 1,07 ve 1,03 : 1,00 olduğu, pupalarının Hymenoptera takımına ait olan bir pupa parazitoidi tarafından parazitlendiği belirlenmiştir.
In this study which was carried out in Bursa in the years 1994-1995, short morphology and biology of two-spot ladybird which is on aphidophagus coccinellid species was examined and the predator-prey relationship between A. bipunctata and the aphid species Myzus per- sicae (Sulz.), Aphis fabae Scop, and Macrosporum rosae L. (Horn.; Aphididae) which cause important harms in cultivated plants. The studies were carried out in the laboratory at 25+1 °C temperature, 65±5 % RH, 16L : 8D hours photoperiod or under natural conditions. According to the results obtained, it was determined that A. bipunctata overwintered in quiescens state when adult, it began to appear in the nature in mid March firstly and went back to their winter sites by mid October and it game three progenies in Bursa including the overwintering progeny. The mean egg numbers of. A. bipunctata females feeding with M. persicae, A. fabae and M. rosae in laboratory conditions were found as 705.60+240.95, 476.00+1 1 1.54 and 774.90±1 86.92 respectively and it was determined that 87,67 % of these eggs opened in average according to aphid species and the egg opening rate under natural conditions was 77.33 % in average. The average numbers of aphids A. bipunctata consumed in laboratory conditions during its whole larvae life when fed with M. persicae, A. fabae and M. rosae were 190.00±10.70, 207.60+24.14 and 166.92±15.02, respectively; moreover, the mean death rates of larvae fed with three aphid species under laboratory and natural condi tions were 21 % and 12 %. The sex rations caused by feeding under these conditions were found as 1.00 : 1.07 and 1.03 : 1.00, respectively and their pupae were determined to be par- asited by a pupae parasitoid from ordo Hymenoptera.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7997
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045338.pdf
  Until 2099-12-31
15.5 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons