Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7996
Title: Barnaba İncili: Değeri, muhtevası ve tahlili
Other Titles: Barnabas Bible: Its value, content and assessment
Authors: Güç, Ahmet
Meydan, Emine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Barnaba
Barnaba İncil’i
Kanonik
Apokrif
İnciller
Benzerlik
Çelişki
Barnabas Bible
Canonic
Apocryph
Bibles
Similarity
Contradiction
Issue Date: 3-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Meydan, E. (2013). Barnaba İncili: Değeri, muhtevası ve tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Barnaba İncil'i XVI. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan, aslının Erken Hıristiyanlık döneminde Kıbrıslı Yusuf (Barnaba) tarafından yazıldığı düşünülen ve apokrif listesinde yer alan İncil'in adıdır. Tezimiz, Barnaba İncil'inin değeri, muhtevası ve tahlilinden oluşmaktadır.Çalışmamız, giriş, iki bölüm ve sonuçtan meydana gelmiştir. Girişte Hz. İsa'nın hayatı ve İncillerin oluşma süreci ele alınmıştır. İncillerin tasnifi sonucunda meydana gelen Kanonik-Apokrif İncil listelerine dair bilgilere yer verilmiştir.Birinci bölümde, Barnaba'nın kimliğine değindikten sonra Barnaba'ya ait olarak bilinen yazmalar tanıtılarak Barnaba İncil'inin tarihçesi anlatılmıştır.İkinci bölümde, Barnaba İncil'inin Hıristiyanlar ve Müslümanlar açısından değeri, İncil'de yer alan konular ve bu yazmanın içeriğinde eleştirilen hatalara yer verilmiştir. Daha sonra Barnaba İncil'inin Kanonik İnciller ve Kur'an-ı Kerim ile olan benzer ve çelişkili yönleri karşılaştırılmıştır.Sonuç bölümünde ise Barnaba İncil'iyle ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Barnabas Bible is the name of Bible which was born in Italy in the 16th century and considered that it was written by Joseph from Cyprus (Barnabas) and took place in the apocryphal list. Our thesis consists of the value, content and assessment of Barnabas Bible.Our study has introduction, background (two parts) and conclusion sections. In introduction, the life of Jesus and the formation time of the Bibles are mentioned. In the result of the classification of Bibles, the information of the Canonical-Apocryphal Bible lists is considered.In the first part, after defining the identification of Barnabas, the history of Barnabas Bible is mentioned by describing the writings which are known to belong to Barnaba.In the second part, the value of Barnabas Bible from Christians and Muslims sides, the subjects in the Bible and the critisized Faults in this writing are told. Moreover, the similar and dilemma sides of Barnabas Bible are compared to the canonical Bibles and the Qoran.In the conclusion, section, a general overview about Barnabas Bible is made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7996
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328660.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons