Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGökırmak, Feridun-
dc.contributor.authorAkdiş, Ali Cezmi-
dc.date.accessioned2020-02-05T07:49:48Z-
dc.date.available2020-02-05T07:49:48Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.citationAkdiş, A. C. (1991). Tüberküloz menenjit ve pürülan menenjitli olgularda lenfosit altgrupları ve doğal öldürücü hücrelerin oran ve mutlak sayılarının monoklonal antikorlar kullanılarak saptanması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7985-
dc.description.abstractTüberküloz menenjit ve pürülan menenjitli olgularda lenfosit altgrupları ve doğal öldürücü hücrelerin oran ve mutlak sayılarının saptanması amacıyla yapılan çalışmada; tüberküloz menenjitte mutlak lenfosit sayısında azalma (1764 + 744, p<0.05), Slg pozitif (B) hücrelerinin oranlarında artış (%27.2 + 5.33, p<0.05), T hücrelerinin ve özellikle helper-endüktör altgrubunun oran ve mutlak sayılarında azalma (%36.8 + 6.63, p<0.001; 676 + 362, p<0.005) ve buna bağlı olarak T4/T8 oranında düşüklük (1.09 + 0.23, p<0.001) saptandı. Doğal öldürücü hücrelerin oran larında artış görüldü (%16.5 + 6.14, p<0.05) ve IL-2 reseptör pozitif hücrelerin oran ve mutlak sayılarında bir değişiklik saptanmadı. Tüberkülin deri testi pozitifliği tüberküloz menen jitli olgularda (%22) kontrol grubuna (%90) göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.01). Bu bulgular daha önce akciğer, plevra ve milyer tüberkülozda elde edilen bulgular ile uyumludur. Diğer ağır tüberküloz formalarında görülen ve tüberkülin deri testi yanıtsızlığının nedeni olarak gösterilen CD16 resep tör pozitif hücrelerin artışı, T4 hücre azalması, tüberküloz menenjitte de saptandı. Olgularda herhangi bir fırsatçı enfeksiyon görülmemesi de bu immünosüpresyonun tüberküloza spesifik olduğunu işaret etmektedir.-53- Pürülan menenjitte ise T, B, T4, T8, IL-2 reseptör pozitif hücrelerin oran ve mutlak sayılarında anlamlı bir değişiklik saptanmamasına karşın, doğal öldürücü hücrelerin mutlak sayılarında bir artış görüldü (336 + 95; p<0.01). Bu bulgular akut bakteriyel menenjitin erken döneminde nonspesifik savunma hücre leri olarak, nötrof illerin yanında doğal öldürücü hücrelerin de rolü olduğunu düşündürmektedir. Pürülan menenjit ve tüberküloz menenjit kalıcı sekeller bırakan yada öldürücü olan ciddi enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu enfeksiyonlarda sekellerin ve mortalitenin azaltılması patoge- nezde rol alan hücre ve mediatörlerin rollerinin tam olarak aydınlatılması ile mümkün olacaktır.tr_TR
dc.format.extent65 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectLenfositlertr_TR
dc.subjectLymphocytesen_US
dc.subjectMenenjitlertr_TR
dc.subjectMeningitisen_US
dc.subjectTüberküloz-meningealtr_TR
dc.subjectTuberculosis-meningealen_US
dc.titleTüberküloz menenjit ve pürülan menenjitli olgularda lenfosit altgrupları ve doğal öldürücü hücrelerin oran ve mutlak sayılarının monoklonal antikorlar kullanılarak saptanmasıtr_TR
dc.title.alternativeDetermination of the ratio and absolute numbers of lymphocyte subgroups and natural killer cells in patients with tuberculosis meningitis and purulent meningitis using monoclonal antibodiesen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015268.pdf
  Until 2099-12-31
3.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons