Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7979
Title: Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında dış yardımların rolü ve etkisi
Other Titles: The role and effect of foreign aid in the American foreign policy
Authors: Özdal, Barış
Keklik, Serap
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Dış yardım
Dış politika
Amerika Birleşik Devletleri
Amerikan dış politikası
Uluslararası ekonomi politik
Askeri yardım
Ekonomik yardım
Ulusal çıkar
Foreign aid
Foreign policy
United States of America
American foreign policy
International political economy
Military aid
Economic aid
National interest
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keklik, S. (2011). Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında dış yardımların rolü ve etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundan bugüne değin geçen sürede dış politika yapım süreçlerinde dış yardımların oynadığı rol incelenmiştir. Çalışmanın öne sürdüğü argümanlar arasında politika ile ekonomi arasında değişmez bir ilişkinin olduğu ve devlet davranışlarının bu ilişki türü ile şekillendiği yer almaktadır. Dış yardımların da ekonomik bir araç olarak ABD dış politikasında bu tür bir şekillendirici rol oynadığı iddia edilmiştir. Uluslararası ilişkiler disiplinindeki hâkim teoriler ekonomi-politika arasındaki ilişkiyi farklı şekilde yorumlamışlardır. Çalışmada bu iki kavram arasındaki ilişki realist ve liberal ekonomi politik teoriler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu tez dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dış yardım ve dış politikaya ilişkin kavramsal açıklamalar ile realist ve liberal ekonomi politik teoriler açıklanmıştır. İkinci bölümde ABD’nin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme değin gelişimi ve dış politika davranışları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde Soğuk Savaş dönemi ABD dış yardım politikaları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise Soğuk Savaş sonrası dönemden günümüze değin Amerikan dış yardım politikalarının gelişimi incelenmiştir.
This thesis analyzes the role of foreign aid in the foreign policy processes of the United States of America since it’s establish. Thesis claims that there is a constant interrelation between economy and the politics and the act of the state is shaped with this interrelation. It’s also asserted that the foreign aid -as an economic toolplays that kind of shaping role in the US foreign policy. In international relations discipline, every theory has interpreted differently the relation between politics and the economy. In this study, interrelation between this two concept is analysed within the framework of realist and liberal political economic theories. This thesis consist of four main chapters. The first chapter explains the cognitive and theoretical explanations of foreign aid, foreign policy and political economy. In the second chapter USA’s foreign policy is elaborated from the years of it’s institution to the Post Second World War. In the third chapter American Cold War foreign aid policies are discussed. Finally in the fourth chapter Post Cold War foreign aid polices are analysed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7979
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294826.pdf14.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons