Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7974
Title: Katı atık düzenli depolama tesislerinin tasarlanması ve işletilmesi
Other Titles: Design and operation of sanitary landfills
Authors: Kestioğlu, Kadir
Orakçı, Betül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Düzenli depolama
Sıhhi depolama
Katı atık
Evsel katı atık
Katı atıkların bertarafı
Sızıntı suyu
Deponi gazı
Deponilerin izlenmesi
Deponilerin işletilmesi
Sanitary landfill
Solid waste
Municipal solid waste
Solid waste disposal
Leachate
Landfill gas
Lanfill operation
Landfill monitoring
Issue Date: 4-Nov-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orakçı, B. (2003). Katı atık düzenli depolama tesislerinin tasarlanması ve işletilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İnsan faaliyetleri sonucu oluşan katı atıkların miktar ve türü nüfusun ve ihtiyaçların artması, teknolojideki gelişmeler gibi sebeplerle giderek artmaktadır. Katı Atık Yönetimi sisteminin fonksiyonel son öğesi olan katı atıkların uzaklaştırılması, gelişmiş ülkelerde başlıca bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Katı atıklar, oluştukları yerde geçici olarak biriktirilip buradan toplanıp taşındıktan sonra madde ve enerji geri kazanımı, tekrar kullanım, kompostlaştırma, yakma, düzenli depolama vb. yöntemlerinin biriyle bertaraf edilmelidir. Günümüzde düzenli depolama evsel ve endüstriyel katı atıkların uzaklaştırılmasında en yaygın ve ekonomik yöntem olarak bilinmektedir. Evsel ve endüstriyel katı atıkların en yaygın olarak kullanılan nihai bertaraf metodu olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri, yer seçiminden, işletilmesi ve kapatılmasına kadar bir dizi mühendislik çalışmasını gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, tekniğe uygun olarak projelendirilecek Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin yer seçiminden depo tesisinin işletilmesine kadar göz önüne alınması gereken teknik kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususları sunmaktır. Çalışma, bir depolama tesisinin planlanması ve tasarımında farklı bilimsel, ekonomik ve mühendislik ilkelerinin uygulanmasının gerekli olduğunu göstermektedir. Tasarım ve işletimde göz önünde bulundurulan en önemli kriter Türk Çevre Mevzuatı olmuştur. Çalışma ana başlıklarıyla, katı atıklar ve bertaraf yöntemleri hakkında genel bilgileri, nüfus tahmin metodlarını, katı atık miktarlar ve özelliklerinin belirlenmesi metodlarını, yerseçimi ve depolama alanının tanınmasında gerekli araştırma ve etütleri, su ve gaz kontrolü için sızdırmazlık sistemlerini, deponilerin yapısal ve oturma karakteristiklerini, yüzeysel su drenaj sistemlerini, sızıntı suyu oluşum tahminleri ile sızıntı suyu toplama sisteminin tasarımını, sızıntı suyu arıtma yöntemlerini, gaz oluşum tahminleri ve gaz uzaklaştırma sistemlerini, depo tesislerin işletilmesini ve son olarak depolama alanlarının kapatılması ile uzun dönem izleme çalışmalarını kapsamaktadır.
Composition and quantities of solid wastes are being raised continuously due to increase in population and technology. Disposal of solid wastes, the final functional element of solid waste management system is a major problem throughout the industrialized world. Solid wastes should be disposed by one of the methods of materials recovery and reuse, solid composting, waste to energy recovery and dumping "sanitary landfilling is today widwly recognized as the most common and economic method and viable solution for disposal of minicipal and industrial solid wastes. Design and operation of sanitary landfill sites need some engineering processes, which starts from site selection of the area to covering the site. The purpose of this study was to present all necessary technics and regulations of landfill site for design and operations. The study indicates that planning and design of modern landfills, involves the application of a varity of scientific, economic and engineering principles. The main criteria in design and operating were the Turkish Environmental Regulaions. The major topics covered in this study include general definition of solid wastes and disposal methods, estimation methods of population and solid waste generation, determination methods of waste properties, required researchs for site selection and design, landfill sealants for the control of gas and leachate movement, structural and settlement characteristics of landfills, surface water control systems, estimation methods of leachate generation and design of leachate collection systems, leachate treatment systems, estimation methods of gas generation and design of gas venting system, operation of sanitary landfills, and closure of landfill and longterm monitoring.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7974
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139910.pdf
  Until 2099-12-31
10.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons