Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7973
Başlık: Kur`an`da Haşr kavramı
Diğer Başlıklar: The concept of day of resurrection in the Qur`an
Yazarlar: Çelik, İbrahim
Sevimli, Cevat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Haşr
Tekrar dirilme
Kıyamet
Cismani haşr
Day of resurrection
Judgement day
A rising from the dead
Paradise
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sevimli, C. (2006). Kur`an`da Haşr kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Haşr sözlükte, toplanmak, bir araya toplamak, yurdundan çıkarmak gibi manalara gelir. Istılahta ise, kıyamet günü insanların tekrar diriltilip mahşer meydanında toplanması anlamında kullanılır. Kur’ân-ı Kerim’de yer yer “ba’s” ile “haşr” aynı anlamda kullanılmıştır. Haşri bu bağlamda ele aldığımızda kapsamı daha da genişlemektedir. Haşr kelimesi türevleriyle beraber Kur’ân-ı Kerim’de 43 âyet-i kerimede geçmektedir. Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerim’de Haşr isminde müstakil bir sure de vardır. Fakat bu surede haşr, ıstılahi anlamının dışında, Yahudileri yurtlarından çıkarmak manasında kullanılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de haşr ile alakalı olarak birçok kelime geçer. Neşr, ba’s, kıyamet, âhiret, cennet, cehennem bunlardan bazılarıdır. Genel olarak baktığımızda bu kelimelerin hepsi bir bütünün parçaları gibi olup birbirinden ayrı düşünülemez. İslam alimleri arasında haşrin cismani mi? ruhani mi? olacağı meselesi çok fazla tartışmaya konu olmuştur. Her iki görüşü ayrı ayrı savunanlar olmakla birlikte, Ehl-i Sünnet inancına göre haşr hem cismen hem ruhen olacaktır.
Day of resurrection is in dictionary it means; to be collected, to collect, banishment. İn terminological is a rising from the dead of people in judgement day and to be collected in last judgement area. Day of resurrection and a rising from the dead are used sometimes in the Holy Quran. Day of resurrection word is in the Quran 43 verse of Quran and there is a sura of the Quran which was named “Day of resurrection”. But in this sura of the Quran, day of resurrection has another meaning: banishment. There are a lot of words in the Holy Quran which were connected with day of resurrection. Some of theese are ;God’s raising the dead, a rising from the dead, last judgement, the next world, the bridge sirat from this world to paradise, paradise, hell. All ofthem are concepts which were connected the next world. Between the Islamic grieving there are a lot of arguement about whether day of resurrection with body or spirit. One of them says it will be with body, one of them says it will be with spirit, and one of them says it will be together body and spirit. Ehl-i Sunnah grieving believe that it will be together body and spirit.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7973
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
186408.pdf711.14 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons