Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7966
Title: Plevra malignitelerinde F18-FDG PET/BT görüntülemenin rolü
Other Titles: Role of F18-FDG PET/CT scanning in pleural malignancy
Authors: Tamgaç, Feyzi
Güler, Erkan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Malign Plevral Mezotelyoma
PET/BT
Tanı
Evreleme
Malignant Pleural Mesothelioma
PET/CT
Diagnosis
Staging
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, E. (2014). Plevra malignitelerinde F18-FDG PET/BT görüntülemenin rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Retrospektif özellikteki bu çalışmada plevra lezyonlarının benign/malign ayrımında Fluorodeoksiglikoz (FDG)-Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) görüntülemenin önemi, lezyonların metabolik aktiviteleri ile malignite potansiyelleri arasındaki ilişki, MPM'da hastalığın evrelenmesinde ve prognozunu belirlemede PET/BT görüntülemenin önemi araştırıldı.Çalışmamıza plevral malignite ön tanısı veya histopatolojik tanısı ile refere edilmiş tanı/evreleme amaçlı PET/BT görüntülemesi yapılmış toplam 40 hasta dahil edildi. Hastalar PET/BT çekim endikasyonlarına göre iki gruba ayrıldı. 1. grupta plevral kalınlaşma, plevral kitle, plevral effüzyon ve plevral plak gibi konvansiyonel görüntüleme bulguları olan plevral malignite ön tanısı ile refere edilmiş toplam 25 hasta incelendi. Bu hastalarda plevra lezyonlarının histopatolojik sonuçları ile PET/BT görüntülemelerinden elde edilen bu lezyonlara ait Maksimum Standart Uptake Value (SUVmax) değerleri karşılaştırıldı. SUVmax ortalama değeri benign lezyonlarda 2,55 (1,50-6,50); malign lezyonlarda 9,50 (6,20-18,10) olarak hesaplandı ve istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p<0,001). 2. grupta MPM histopatolojik tanısı olan evreleme amaçlı PET/BT görüntüleme yapılmış toplam 28 hasta incelendi. MPM histopatolojili plevral lezyonlarda ortalama SUVmax değeri 8,05 (4,50-14,20) olarak hesaplandı. 15 hastada (%53,6) metabolik aktivite gösteren mediastinal lenf nodları mevcuttu ve lenf nodlarında ortalama SUVmax değeri 5,20 (1,80-11,90) idi. 7 hastada (%25) uzak metastazla uyumlu hipermetabolik servikal lenfadenopati, kontrlateral akciğer, karaciğer, surrenal gland ve kemik lezyonları mevcuttu. 14 hastada (%50), ortalama 15,5 aylık (6-29 ay) takip süresi boyunca cerrahi ve/veya medikal tedavi sonrası nüks/metastaz gibi progresyon bulgularının geliştiği, 7 hastanın ise hayatını kaybettiği saptandı. Kötü prognozlu bu 14 hastada plevral lezyonların SUVmax ortalama değeri 9,11 (±2,30), progresyon bulgusu saptanmayan diğer 14 hastada 6,97(±3,06) olarak ölçüldü ve istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p=0,047).
In this retrospective study; importance of Fluorodeoxyglucose (FDG)- Positron Emission Tomography/Computed tomography (PET/CT) scanning for determination of the pleura lesions being benign or malign, relationship between metabolic activities of the lesions and malignancy potentials, importance of PET/CT scanning in determination of the staging and prognosis of the MPM were researched.Total of 40 patients who were referred with pleural malignancy pre-diagnosis or histopathological diagnosis and scanned with PET/CT for diagnosis/staging purposes were included to our study. Patients were separated into two groups according to their PET/CT scan indications. In the 1st group; total of 25 patients who had conventional scanning findings such as pleural thickening, pleural mass, pleural effusion and pleural plaque and were referred with pleural malignancy pre-diagnosis were examined. In these patients histopathological results of the pleura lesions were compared with maximum Standardised Uptake Value (SUVmax ) of these lesions acquired from PET/CT scans. Average SUVmax value in the benign lesions were calculated as 2,55 (1,50-6,50); average SUVmax value in the malign lesions were calculated as 9,50 (6,20-18,10) and this was accepted as statistically significant (p<0,001). In the 2nd group, a total of 28 patients who had histopathological diagnosis of MPM and were scanned with PET/CT for staging purposes were examined. Average SUVmax value in the pleural lesions with MPM histopathology was calculated as 8,05 (4,50-14,20). 15 of the patients (%53,6) had mediastinal lymph nodes with metabolic activity and average SUVmax value of lymph nodes were 5,20 (1,80-11,90). In 7 patients (%25); there were hyper-metabolic cervical lymphadenopathy compatible with distant metastasis, contralateral lung, liver, adrenale gland and bone lesions. It was observed that 14 patients (%50) have developed progression findings such as post-operative recurrence/metastases during average 15,5 months follow-up period (6-29 months) and 7 patients were deceased. Average SUVmax value in the pleural lesions this 14 patients with bad prognosis was measured as 9,11 (±2,30); and average SUV max value in the pleural lesions of the other 14 patients, who had no progression findings were measured as 6,97 (±3,06) and this was accepted as statistically significant (p=0,047).
URI: http://hdl.handle.net/11452/7966
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360197.pdf553.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons