Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7965
Title: İslam'a göre para kavramı (tarihi, tanımı ve fonksiyonları)
Other Titles: The concept of money according to Islam (history, definition and functions)
Authors: Döndüren, Hamdi
Keleş, Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Para
Para sistemi
İslam hukuku
İslamiyet
Money
Monetary system
Islamic law
Islam
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keleş, A. (1998). İslam'a göre para kavramı (tarihi, tanımı ve fonksiyonları). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "İslâm'a göre para kavramı", zihinlerde İslâm'ın paraya bakış açısını çağrıştırmaktadır. Bu nedenle tezde İslâm tarihinde paranın tarihi gelişimi, klasik hukuk kitaplarında çeşitli konularla ilgili olarak ele alınmış parayla ilgili genel prensipler ve hükümler üzerinde durulmuş; zaman zaman günümüz iktisat çalışmalarına da atıflar yapılarak mukayeseler yapılmıştır. Tezin birinci bölümünde, beşerî iktisatta para sistemleri ve paranın gelişimine değinilmiştir. İkinci bölümde, İslâm öncesi Arap toplumunda ve İslâm'ın zuhurundan sonra para konulan ele alınmıştır. Üçüncü bölümde müslüman toplumlarda para kavramı, zekat, sarf (paranın parayla değişimi), ribâ (faiz) gibi parayla ilgili hükümler incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, paranın fonksiyonları ele alınmış, değer ölçüsü olma, tasarruf aracı olma ve mübadele aracı olma fonksiyonları incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise varılan neticeler maddeler halinde belirtilmiştir.
"Money Concept in Islam" is closely related to Islamic view of money. Therefore historical evaluation of money in the history of Islam, money and related subjects in the early Islamic law works together with some references to modern studies on economics are examined in the thesis. Chapter one deals with the place of money systems and their developments in the modern economic systems. İn chapter two, the invention of money and money in the Arab societies before and after the rise of Islam are explained. Chapter three examines the subjects that are closly related to money such as the concept of money, zekat (alms giving), sarf (exchange) and faiz (interest). Chapter four is on the functions of money as a means of savings, exchange and value determination. Conclusion enumarates the results of this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7965
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074291.pdf13.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons