Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7960
Title: Psoriazis hastalarında klinik ve demografik özelliklere göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of quality of life in patients with psoriasis by clinical and demographic characteristics
Authors: Başkan, Emel Bülbül
Aydın, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı.
Keywords: Psoriazis
Demografik özellikler
Yaşam kalitesi
Psoriasis
Demographic characteristics
Quality of life
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, Y. (2018). Psoriazis hastalarında klinik ve demografik özelliklere göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Psoriazis eritemli sedefi-beyaz renkli skuamla kaplı, papül ve plaklarla karakterize kronik, inflamatuar bir dermatozdur. Psoriazis yaşam süresini etkilemeyen ancak dış görünümü ve sosyal ilişkileri etkileyerek yaşam kalitesinde belirgin bozulmaya neden olabilen bir hastalıktır. Bu çalışmada; orta şiddetli psoriazis hastalarının klinik ve demografik özelliklerine göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesi araştırılmıştır. Çalışmaya orta şiddetli psoriasis tanısıyla polikliniğimizde takip edilen veya ilk kez başvurmuş olan 500 hasta alındı. Randomize seçilen olgularda hekim tarafından Psoriazis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ), Palmoplantar Püstüler Psoriazis Alan Şiddet İndeksi (PPPASI) ve Tırnak Psoriazisi Şiddet İndeksi (NAPSİ) hesaplandı. Tüm hastalar tarafından Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi (DYKİ) dolduruldu. Olgularımızın 270'i kadın, 230'u erkekti. Genç erişkin yaş, özellikli bölge tutulumu (saçlı deri, yüz, el, genital bölge, tırnak), artropati varlığı ve sigara kullanımı ile yaşam kalitesinde bozulma arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Olguların DYKİ ortalaması 7.1±6.7, PAŞİ ortalaması 6.8±7.6, PPPASI ortalaması 8.6±8.6 idi. Hastalık şiddetini gösteren PPPASI, PAŞİ ile yaşam kalitesinde bozulma arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p< 0,001; r: 0.661- 0.525). Bu ilişki palmoplantar tutulumda daha anlamlı idi. DYKİ'ni oluşturan alt gruplardan en fazla "semptom ve duygular", ikinci sıklıkta "günlük aktiviteler" etkilenmişti. Sistemik tedavi almayan veya tedaviye yanıtsız olup başka bir ajana geçiş safhasında olanlar ile tedavi altındaki grup karşılaştırıldığında yaşam kalitesinde bozulma açısından anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,001). Psoriazisin yaşam kalitesi üzerindeki etkisinden dolayı, özellikle görünür lokalizasyonların ve fonksiyonel bölge tutulumu varlığının, hastalarda hastalığın şiddet göstergeleri arasında yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Hastalık şiddeti dışında tedavi yanıtı ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu kanısındayız.
Psoriasis is a chronic, inflammatory dermatosis characterized by silvery-scaled erythematous plaques and papules. The disease itself does not affect the life span. However, it affects physical appearance and social relations and causes significant deteriorations in the quality of life. In this study, our aim was to evaluate the quality of life in moderate severe psoriasis patients according to their clinical and demographic characteristics. Five hundred patients with the diagnosis of moderate severe psoriasis either admitted for the first time or being followed up in our outpatient clinic were included in our study. Patients were selected through randomization and Psoriasis Area Severity Index (PASI), Palmoplantar Pustular Psoriasis Area Severity Index (PPPASI) and Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI) were calculated. Dermatology Life Quality Index (DLQI) survey was filled out by all the patients. Our study group consisted of 270 females and 230 males. A statistically significant relationship was determined (p<0,05) between deterioration in quality of life and existence of arthropathy, smoking, young age and involvement of specialized regions (scalp, face, hand, genitalia, nails). The mean DLQI was 7.1±6.7, the mean PASI was 6.8±7.6 and the mean PPPASI was 8.6±8.6. A statistically significant relationship was determined (p< 0,001; r: 0.661- 0.525) between deterioration in quality of life and PPPASI or PASI which are the indicators of severity of the disease. This relationship was more significant for palmoplantar involvement. Among subgroups of DLQI, the most frequently affected parameters were "symptoms and feelings", followed by "daily activities". When the quality of life in treated group is compared with the patients who do not receive any systemic therapy or who are in transition phase to another agent because of lack of response, there was a statistically significant difference (p <0,001). We consider that occurrence of lesions in apparent and functional localizations should be included in the marker for the severity of the disease due to its high impact on the quality of life. We also suggest that in addition to the severity of the disease, there is a significant relevance between the treatment response and the quality of life
URI: http://hdl.handle.net/11452/7960
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360196.pdf318.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons