Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7940
Title: Kolorektal kanserli hastalarda GSTM1, GSTT1, GSTP1 gen polimorfizimlerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of GSTM1, GSTT1, GSTP1 gene polymorphisims in colorectal cancer patients
Authors: Yakut, Tahsin
Görükmez, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Keywords: Kolorektal kanser
GSTM1
GSTT1
Colorectal cancer
GSTP1
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Görükmez, Ö. (2014). Kolorektal kanserli hastalarda GSTM1, GSTT1, GSTP1 gen polimorfizimlerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kolorektal Kanserli Hastalarda GSTM1, GSTT1, GSTP1 Gen Polimorfizimlerinin Araştırılması Kolorektal kanser (KRK) dünya çapında üçüncü en sık görülen kanserdir ve kanser ölümlü nedenler arasında dördüncü sıradadır. KRK endojen faktörlere çoklu maruz kalma ile kişiye ait genetik altyapının kompleks olarak etkileşimi sonucunda riski değişen multifaktöriyel bir hastalık olarak düşünülmektedir. Glutatyon S-transferazlar KRK için yatkınlık oluşturan genler gibi davranmaktadır ve direkt olarak glutatyon ile kemoteropatikler, çevresel kirletici maddeler ve geniş spektrumlu ksenobiyotikler arasındaki konjugasyonda gereklidirler. Bu çalışmaya 116 kolorektal kanser tanılı hasta ve herhangi bir kanser öyküsü olmayan 128 kontrol dahil edildi. GSTT1 ve M1 gen polimofizmini belirlemede Multiplex PCR kullanıldı, GSTP1 (Ile105Val) gen polimorfizmi PCR-RFLP kullanılarak çalışıldı. İstatistiksel analizde p< 0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Çalışmamızda KRK yatkınlığı ve GSTT1 ve M1 delesyon polimorfizimleri arasında ilişki saptanmazken, GSTP1 (IIe105Val) gen polimorfizmi Ile/Ile genotipini hasta grubunda anlamlı olarak yüksek saptadık. Ayrıca kolorektal kanser hastalarının klinikopatolojik özellikleri ile GSTT1, M1 ve P1 gen polimorfizimleri arasında ilişki saptamadık. GSTT1 null, GSTM1 pozitif ikili kombine genotipi ve GSTT1 null, GSTM1 pozitif, GSTP1 Ile/Ile üçlü kombine genotipini hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptadık. Sonuçlarımız GSTT1, M1 gen polimorfizimleri ile KRK ve klinikopatolojik özellikleri ile arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. GSTP1 Ile/Ile genotipi ile KRK yatkınlığı arasında ise anlamlı ilişki saptanmıştır. Gelecekte daha büyük hasta grupları üzerinde yapılacak çalışmalar KRK hastalarında GST gen polimorfizimleri ve klinikopatolojik ilişkilerin ortaya konulmasında daha sağlıklı verilerin elde edilmesini sağlayacaktır.
Investigation of GSTM1, GSTT1, GSTP1 Gene Polymorphisims in Colorectal Cancer Patients Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer worldwide and it is the forth common cause of cancer related deaths. CRC is concidered to be a multifactorial disease whose risk varies due to the complex interaction between individual genetic basis and multiple disposure to endogenous factors. Glutathione S-transferases act like predisposing genes for CRC and they are required for the conjugation between chemotherapeutics, enviromental pollutant and broad spectrum xenobiotics. In this study 116 patients with CRC and 128 control subjects were enrolled in this study. Multiplex PCR was applied in order to determine the polymorphisms for GSTT1 and M1 genes and PCR-RFLP was applied for GSTP1 (Ile105Val) gene polymorphism. Values p< 0.05 were accepted to be statistically significant. We detected statistically significantly high Ile/Ile genotype of GSTP1 gene polymorphism in CRC patients while we could not find relationship between predisposition for CRC and GSTT1 and M1 deletion polymorphisms. Besides we could not screen relationship between GSTT1, M1 and P1 gene polymorphisms and clinicopathological features of CRC. The combination of GSTT1 null, GSTM1 present genotype and combination of GSTT1 null, GSTM1 present, GSTP1 Ile/Ile genotype were statistically significantly higher in patients' group. Our results revealed that there is no relationship between CRC and its clinicopathologic features and GSTT1, M1 gene polymorphisms. However there was a significant correlation between CRC and GSTP1 Ile/Ile genotype. Further studies with larger patient groups are required in order to exhibit the relationships between GST gene polymorphisms and clinicopathologic features of CRC.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7940
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
366052.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons