Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7930
Title: Kronik omuz ağrısında termokoagülasyon ile supraskapular sinir bloğu: Klasik yöntem ile ultrason eşliğinde girişimin karşılaştırılması
Other Titles: Suprascapular nerve block with radiofrequency lesioning in the treatment of chronic shoulder pain; comparison of the anatomic landmarks and ultrasound guidance techniques
Authors: Gurbet, Alp
Hülagü, İhsan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Omuz ağrısı
Supraskapular sinir bloğu
Ultrasonografi
Radyofrekans termokoagülasyon
Shoulder pain
Suprascapular nerve block
Pulsed radiofrequency lesioning
Ultrasound
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hülagü, İ. (2014). Kronik omuz ağrısında termokoagülasyon ile supraskapular sinir bloğu: Klasik yöntem ile ultrason eşliğinde girişimin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik omuz ağrısı tedavisinde supraskapuler sinir bloğu ve radyofrekans termokoagülasyon uygulanmaktadır. Bu blok anatomik işaret noktaları tekniği veya ultrasonografi (US) ile uygulanmaktadır. Amacımız, rutinde kullandığımız bu iki teknikle yapılmış vakaları girişim sayısı, uygulama öncesi ve sonrası ağrı skorları, uygulama öncesi ve sonrası omuz eklem hareketleri, işlem esnasında ve sonrasında görülen komplikasyonlar, tekrar girişim gereksinimi, başarı oranı bakımından retrospektif olarak karşılaştırmaktır. Çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Kliniği'nde Ocak 2010 – Ocak 2014 tarihleri arasında supraskapular blok yapılmış hastaların dosyalarının retrospektif olarak taranması ile yürütüldü. Klasik (Moore) teknik veya US eşliğinde supraskapuler RFT uygulanmış hastaların dosyaları incelenmiştir. Girişim sayısı, uygulama öncesi ve sonrası ağrı skorları ve omuz eklem hareketleri, işlem esnasında ve sonrasında görülen komplikasyonlar, 2. girişim gereken hasta sayısı kaydedilmiştir. İşlem öncesine göre 1.hafta VAS değerindeki düşüş miktarı US olan grupta US olmayan gruba göre anlamlı (p < 0,05) olarak daha yüksekti. İşlem öncesine göre 1.ay,3.ay VAS değerindeki düşüş miktarı iki grup arasında anlamlı (p ˃ 0,05) farklılık göstermemiştir. İşlem öncesine göre 1.hafta fleksiyon değerindeki artış miktarı US olan grupta US olmayan gruba göre anlamlı (p < 0,05) olarak daha yüksekti. İşlem öncesine göre 1.ay, 3.ay fleksiyon değerindeki değişim miktarı iki grup arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. US olmayan grupta 1.hafta, 1.ay abdüksiyon değeri işlem öncesine göre anlamlı (p < 0,05) artış göstermiştir. Klasik teknik uygulanan hastaların 5'inde ilk girişim başarısız olması nedeniyle ikinci işlem US ile uygulanmıştır. İşlemlerde komplikasyon görülmemiştir. Supraskapuler sinir RFT uygulamasında US kullanılması girişimin başarı şansını artırmaktadır.
Suprascapular Nerve Block with Radiofrequency Lesioning in The Treatment of Chronic Shoulder Pain; Comparison of The Anatomic Landmarks and Ultrasound Guidance Techniques Suprascapular nerve block and pulsed radiofrequency lesioning are used in the treatment of chronic shoulder pain. This block is performed with both the anatomic landmarks technique and ultrasound guidance. Our aim was to compare both of these techniques. The study is performed by checking retrospectively the files of the patients that are suprascapular nerve block were performed between January 2010–January 2014. The files of the patients that are suprascapular block performed by classical (Moore) technique and US guided are researched. Application quantities, the pain scores and the range of motion (ROM) before and after the applications, the complications occurred during and after the applications and the requirement of second application are recorded. The decrease in the VAS score in the 1st week was significantly (p<0,05) higher than baseline score in the US-guided group compared to US not guided group. There was no significantly difference between two groups in the VAS scores decreases of 1st month and 3rd month compared to the baseline scores. The increase at the 1st week of flexion rate compared to baseline was significantly (p<0,05) higher at US guided group. There was no significantly difference between the two groups by means of the change in flexion rate at 1st month and 3rd month compared to baseline. There was a significantly (p<0,05) increase at abduction rate at the 1st week and 1st month compared to baseline. The US-guided block was applied on 5 patients, whom the classical technique block was failed. No complication was established. In the condition of ultrasound guiding at suprascapular nerve block, the success rate of application is increased.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7930
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360194.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons