Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7928
Title: Acil serviste dahiliye konsültasyonu yapılan hastaların epidemiyolojik özellikleri ve konsültasyonla ilişkili sorunların irdelenmesi
Other Titles: Epidemiological characteristics of the patients who were consulted to internal medicine in the emergency department and examination of the problems related with consultation
Authors: Demircan, Celaleddin
Gürsoy, Vildan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Bilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Konsültasyon
Dahiliye
Emergency department
Consultation
Internal medicine
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsoy, V. (2014). Acil serviste dahiliye konsültasyonu yapılan hastaların epidemiyolojik özellikleri ve konsültasyonla ilişkili sorunların irdelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (UÜ-SUAM) Acil Servisine başvuran ve dahiliye konsültasyonu yapılan hastaların epidemiyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve konsültasyonla ilişkili sorunların irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 1 yıllık süreçte acil servise başvuran ve dahiliye konsültasyonu yapılan 3601 hasta alındı. Hastaların yaş ve cinsiyet özellikleri, majör başvuru semptomları, tanıları, hospitalizasyon ve mortalite oranları gibi epidemiyolojik özellikleri ile konsülte edildiği bölümler, acil serviste kalış süreleri ve konsültasyonla ilişkili sorunlar araştırıldı. Hastaların 2025'i (%56,2) erkek, 1576'sı (%43,8) kadın olup yaş ortalaması; 57±17 yıl idi. Acil servise en sık başvuru nedeni olan majör semptom; genel durum bozukluğu-oral alım azlığı-halsizlik (%20,9), en sık dahiliye konsültasyonu istenme nedeni; gastroenterolojik nedenler (%27,2) ve en sık konulan tanı ise çeşitli enfeksiyonlardı (%23,8). Hastaların %48,3'ü acil servisten taburcu edilirken %45,2'si değişik kliniklere yatırıldı, %5,1'i boş yatak yokluğu nedeniyle başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi ve %1,4'ü ise eksitus oldu. Hastalarda ortalama konsültasyon sonuçlanma süresi; 121 dk ve acil serviste kalış süresi; 403 dk idi. Acil serviste 8 saatten uzun süre kalan hasta sayısı 986 (%27,4) olup en sık nedeni boş yatak yokluğuydu (%74,1). Hastaların 165'inin (%4,7) çeşitli dahiliye polikliniklerinden sevk edildiği ve bunların %32,1'inin uygun olmayan sevk olduğu görüldü. Konsültasyonla ilişkili en sık gözlenen sorunlar; gereksiz konsültasyon isteği (%2,7) ve konsültasyonun sonuçlandırılmasının gecikmesiydi (%2,4). Sonuç olarak, acil servislerin işleyişinde dahiliye konsültasyonları çok önemlidir. Hızlı ve etkin bir konsültasyon işleyiş sistemi için acil servis hekimi ve konsültan hekimin işbirliği gerekli olup dahiliye polikliniklerinden acil servise uygun olmayan sevklerden, acil serviste gereksiz konsültasyon isteğinden kaçınılmalı ve konsültasyon isteği hızlı bir şekilde yanıtlanmalıdır.
In this study, we aimed to evaluate the epidemiological characteristics of the patients who admitted to Emergency Department in Uludağ University Health Practice and Research Centre and consulted to the Internal Medicine Department and the problems related with consultation. The study included 3601 patients who admitted to the Emergency Department and consulted to the Internal Medicine Department for 1 year. The epidemiological characteristics of patients such as age and gender, major presenting symptoms, diagnosis, hospitalization and mortality rates and the consulted departments, stay length in Emergency Department and problems related with consultation were investigated. 2025 patients (56,2%) were male, 1576 patients (43.8%) were female and the mean age; 57 ± 17 year. The most common symptom for referring to the Emergency Department was deterioration of the general medical condition- poor oral intake-weakness (20,9%), the most common reason for Internal Medicine consultation was gastroenterologic reasons (27,2%) and the most common diagnosis was various enfections (23,8%). 48,3% of the patients were discharged from emergency department, 45,2% of the patients were hospitalized to different clinics, 5,1% of the patients were referred to another health center due to the absence of free beds and 1,4% of patients were died in the emergency department. The mean duration of consultations result; 121 min and the mean length of stay in the emergency department was 403 min. 986 patients stayed in the emergency department longer than 8 hours and the most common reason of this situation was absence of free beds (74,1%). 165 of the consulted patients (4,7%) were referred from different internal medicine policlinics and 32,1% of them were inappopriate referrals. The most commonly observed problems related with consultation were inappropriate consultation requests (2,7%) and were delayed the consultation responses (2,4%). In conclusion, internal medicine consultations in the emergency departments is very important. The emergency department physician and consultant physician cooperation is necessary for fast and effective consultation system and phycians should be avoided unsuitable dispatch from internal medicine outpatient clinics to the emergency departments and ıt should be avoided inappropriate consultation requests in the emergency departments and consultation requests must be responded quickly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7928
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
366051.pdf404.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons